Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ŠVA 2018

Dňa 11. apríla 2018 sa konala štvrtá konferencia Študentskej vedeckej aktivity na našej katedre. Na konferencii sa aktívne prezentovalo svojimi prácami šesť študentiek magisterského a doktorandského stupňa  štúdia. Odborné komisie na základe prezentovaných prác, posudkov oponentov a vecnej diskusie určili toto poradie:

I. SEKCIA (slovenský jazyk):

1. miesto:

Bc. Michaela Urbánková, 1xSjJ-Aj(PT)(M): Hydronymia povodia Tople

2. miesto:

Bc. Cecília Košútová, 1xSjJ-Aj(PT)(M): Onymický komunikačný register ako súčasť komunikačného registra

3. miesto

Mgr. Veronika Gondeková, 2xDrSJi: Analýza komunikačnej koncepcie relácie Sladký život

II. SEKCIA (všeobecná jazykoveda):

1. miesto:

Mgr. Natália Kolenčíková, 3xDrVJi: Situačnodeiktické aspekty faktického argumentovania v predvolebnom diskurze

2. miesto:

Mgr. Alena Záborská, 3xDrVJi: Komprehenzia vtipu z lingvistického hľadiska

3. miesto:

Mgr. Annamária Genčiová, 3xDrVJi: Jazykový obraz mimoriadnej udalosti z krízového prostredia