Informácie o projekte

Literary forms of migration

Projekt je tematicky zameraný na univerzálny fenomén migrácie v jeho literárnej projekcii. Téma vonkajšej a vnútornej, dobrovoľnej a vynútenej, nevratnej a dočasnej individuálnej alebo kolektívnej migrácie, možnosti prekračovania hraníc reálnych i pomyselných (územných, národných a národnostných, náboženských, jazykových, osobnostných atď.) otvára široké spektrum analyticko-interpretačných možností vnímania vybraných textov slovenskej literatúry. Nejde však o evidovanie jednotlivých druhov migrácie podľa sociologických kritérií, ale o skúmanie literárneho zobrazenia skúseností z migrácie a jej dôsledkov. Pritom sa nevylučuje ani zameranosť na výskum preferencie istých žánrov v určitých etapách literárneho vývinu (napr. cestopisná a memoárová próza), ako aj vplyv dominantnej poetiky daného obdobia na výsledné spracovanie témy.

Vyhlasovateľ:

VEGA, MŠVVaŠ SR

Číslo projektu:VEGA 1/0157/17
Doba riešenia:2017 - 2019
Vedúci projektu:Kubealaková Martina, Mgr. PhD.
Spoluriešitelia:2017: Bariaková (Z), Jakubík, Gábor, Gemušková (FF PU), Mihalková (FF PU), Petríková (FF PU)
Zahraničný projekt:nie