Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Pamäť Dunaja s Luciou Satinskou (2012)

Po roku sa opäť potvrdilo, že Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV má, čo sa týka organizovania rozličných vedeckých a kultúrnych podujatí, tradične silnú jeseň. November 2012 nám privial 4 hostí a s nimi hosťovské prednášky, semináre a autorské čítania.

Dr. Lucia Satinská z Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied nám prišla predstaviť tému, ktorej sa už viac rokov intenzívne venuje. Jej koncepcia literárno-kultúrnej antropológie Dunaja je do istej miery osobným hľadaním „dievčaťa z Dunajskej ulice“. Skúma (nielen) dnešný zmysel rieky Dunaj v literatúre a kultúre, konkrétnejšie v motivických špirálach cesty, pamäti, mesta a smrti. Jednotlivé motívy predstavovali v bystrickej prednáške akési záchytné bójky, ktoré potom spoločne vymedzili charakteristiky dunajskej kultúry, akými sú podľa nej hraničnosť, privlastnenie, palimpsestovosť a pôžitkárstvo. Eponymne s názvom podujatia analyzovala vybrané pamätné miesta a osobnosti. Na záver položila zaujímavú otázku, či je Bratislava mestom na Dunaji. Skúste si ju položiť aj vy. Odpoveď bude možno zložitejšia, ako sa na prvý pohľad zdá...

 Zuzana BARIAKOVÁ
Martina KUBEALAKOVÁ