Čítanie ako terapia (2015/2016)

Ako dopadla zbierka kníh pre nemocnicu Zelený sen?
O projekte Čítanie ako terapia

Študentky Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa rozhodli spríjemniť čas dlhodobo hospitalizovaným pacientom a pacientkam v nemocnici Zelený sen a spoločne tak vytvorili projekt Čítanie ako terapia. Projekt bol zrealizovaný v rámci celouniverzitného predmetu service learning pod vedením tútorky Mgr. Martiny Kubealakovej, PhD.

S nemocnicou Zelený sen sme sa dostali prvýkrát do kontaktu v septembri 2015, keď sme sa dozvedeli, že nemocnica hľadá dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí by pacientom a pacientkam spríjemnili dlhý čas strávený v nemocnici. Keď sme sa však dostali k predmetu service learning, v rámci ktorého majú študenti a študentky možnosť vyskúšať si realizáciu vlastného projektu a prepojiť tak svoju teoretickú prípravu so získavaním praktických skúseností, neváhali sme a rozhodli sme sa posunúť svoje dobrovoľníctvo v nemocnici na vyššiu úroveň.

Z rozhovorov so zdravotníckym personálom, ako aj pacientkami a pacientmi a z ich pozorovania nám vyplynulo, že dlhodobý pobyt v nemocnici pôsobí najmä na pacientov a pacientky negatívne. Sledovali sme úbytok energie, pokles záujmu o okolie, prejavy nudy a frustrácie, niekedy až depresie alebo apatie, čo nejedenkrát komplikovalo aj proces liečby. Vzhľadom na tieto javy sme si určili cieľ nášho projektu, ktorým bolo pomôcť dlhodobo hospitalizovaným pacientom  a pacientkam v nemocnici Zelený sen v Banskej Bystrici zmysluplne vyplniť čas strávený v nemocnici prostredníctvom vybudovania knižnice, zorganizovania série individuálnych a skupinových tvorivých aktivít (čítania, tvorivé dielne, spoločenské hry, rozhovor…). Týmito aktivitami a biblioterapiou sme sa snažili pomôcť pacientom a pacientkam zmeniť ich negatívne emócie na pozitívne, odpútať ich pozornosť od choroby, podnecovať diskusiu na základe prečítaných textov, precvičovať ich motoriku, ale aj vytvoriť príležitosti zabaviť sa, zahrať sa, zasmiať sa, spoznať sa s ostatnými v zariadení či nadviazať nové kontakty. Nám ako študentkám viacerých študijných odborov (prekladateľstvo a tlmočníctvo na FF UMB, sociálna práca na PF UMB) umožnila táto aktivita nazbierať nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia s našou študijnou aprobáciou a posilňovaním kľúčových kompetencií.

Aby sme naplnili knižnicu, rozhodli sme sa zorganizovať zbierku kníh, ktorá sa konala 13. apríla 2016 počas podujatia Univerzitná noc literatúry. Podarilo sa nám vyzbierať vyše 500 kníh, za ktoré ďakujeme všetkým, ktorí podporili našu zbierku a darovali svoje knihy na dobrú vec. V zbierke sa nachádzali aj detské knihy, ktoré sme sa rozhodli  venovať Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, aby aj deťom ubiehal čas strávený v nemocnici rýchlejšie. Na knihy pre pacientov a pacientky Zeleného sna už čakala knižnica, za ktorej zhotovenie vďačíme Katedre nábytku a drevárskych výrobkov Technickej univerzity vo Zvolene. Pacienti, pacientky, ako aj samotný personál boli z knižnice nadšení. Niektorí si radi požičajú a prečítajú knižku sami, iným, ktorým to zdravie nedovoľuje, sme čítali my, študentky prekladateľstva a tlmočníctva. Študentky sociálnej práce si s pacientmi a pacientkami vyskúšali pamäťové aktivity, čo im rovnako umožnilo vyskúšať si teoretické znalosti v praxi. S niektorými sme si vytvorili aj origami záložky do kníh, ktoré môžu využiť pri čítaní. Okrem už spomínanej Technickej univerzity vo Zvolene sme taktiež vďační študentskému Copycentru ŠD1, ktoré nám pomohlo pri propagácii našej zbierky, a to konkrétne tlačou plagátov a letákov, a rovnako ďakujeme tímu Univerzitnej noci literatúry, bez ktorého by sa zbierka neuskutočnila. Poďakovanie patrí aj našej tútorke Martine Kubealakovej za podporu počas celého projektu, dr Sławomirovi  Krzyśkovi z Univerzity Adama Mickiewicza v Poznani, u ktorého sme absolvovali základný kurz kulturoterapie, a v nie poslednom rade aj celouniverzitnému predmetu na UMB service learning, bez ktorého by tento projekt nevznikol.

Vytvorili sme knižnicu, realizovali aktivity, no to, čo pacientov a pacientky tešilo najviac, bol fakt, že sa s nimi niekto prišiel porozprávať. Preto, ak takýto typ dobrovoľníckej činnosti zaujal aj Vás, môžete si o dobrovoľníctve prečítať na stránke nemocnice (http://www.zelenysen.sk) a v prípade Vášho záujmu kontaktovať koordinátorku pre dobrovoľníkov v nemocnici.

Na projekte spolupracovali:

Lucia Holečková (sociálna práca)
Miriam Hrabovská (sociálna práca)
Kristína Lenčéšová (anglický jazyk a kultúra, slovenský jazyk a literatúry)
Ivana Staviarska (anglický jazyk a kultúra, slovenský jazyk a literatúry)
Lucia Szabóová (anglický jazyk a kultúra, slovenský jazyk a literatúry)

Napísali o nás:

Význam dobrovoľníctva v nemocnici Zelený sen – zelenysen.sk
Študentky UMB liečili smutných pacientov biblioterapiou – skolskyservis.teraz.sk
Študentky UMB liečili smutných pacientov biblioterapiou – skolskyservis.teraz.sk
Študentky vytvorili zaujímavý projekt: Liečba smutných pacientov pomocou biblioterapie – topky.sk
Projekt Čítanie ako terapia je úspešný – vzdravotnictvewebnoviny.sk
Študentky UMB "liečili" smutných pacientov biblioterapiou
 – priekopnik.sk
Nápad bystrických študentiek sa vydaril. Chorým odovzdali stovky kníh!
 – bystricadnes.24.sk
Šľachetný nápad bystrických študentiek UMB: Zbierka kníh pre pacientov počas obľúbenej akcie! – bystrica.dnes.24
O projekte sa písalo aj v súvislosti s podujatím Univerzitná noc literatúry