Beseda s prekladateľom Karolom Wlachovským (2011)

Oddelenie prekladateľstva a tlmočníctva Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s Múzeom kultúry Maďarov na Slovensku patriaceho pod Slovenské národné múzeum, občianskym združením Tradície a hodnoty a občianskym združením Filológ (ktorým za spoluprácu úprimne ďakujeme) zorganizovala v rámci akcie Týždeň vedy a techniky dňa 8. 11. 2011 zaujímavé podujatie.

Pozvanie prednášať a besedovať s poslucháčmi prekladateľstva a tlmočníctva, ale aj s priaznivcami literatúry vo všeobecnosti prijal renomovaný prekladateľ dr. Karol Wlachovský. Karol Wlachovský študoval v rokoch 1958 - 59 na Ekonomicko-inžinierskej fakulte Slov. vysokej školy technickej, vo svojom štúdiu pokračoval v rokoch 1961 - 69, kedy sa na Filozofickej fakulte UK v Bratislave venoval slovenčine a knihovede. V rokoch 1959 - 61 pôsobil ako pracovník v Slovenskej knihe a v rokoch 1963 - 68 ako dlhoročný spolupracovník a redaktor literárneho mesačníka Slovenské pohľady. Viac ako 20 rokov pracoval pre vydavateľstvo Tatran, a následne sa stal i jeho riaditeľom (1968 - 90). Od roku 1990 viedol v Budapešti Československé kultúrne a informačné stredisko, po roku 1993 pôsobil ako kultúrny poradca Slovenského veľvyslanectva v Maďarsku a ako riaditeľ Slovenského kultúrneho inštitútu v Budapešti. Pedagogické aktivity rozvíjal na Univerzite Eotvosa Lóranda v Budapesti, na Katolíckej univerzite P. Pázmánya v Pilišskej Čabe či na Pedagogickej fakulte Segedínskej univerzity, kde vyučoval teóriu umeleckého prekladu a viedol aj praktické semináre. Od 60. rokov kriticky glosoval medzivojnovú literatúru i tvorbu svojich súčasníkov, pričinil sa o vydávanie maďarskej literatúry na Slovensku ako editor i prekladateľ.

Dr. Wlachovský prekladal najmä z maďarskej literatúry 20. stor. (G. Csáth, D. Kosztolányi, I. Mándy, G. Ottlik, J. Örkeny, M. Mészöly, A. Kertész, B. Palotai, Benedek István, I. Dobozy, I. Csurka, L. Németh László a i.). Slovenským čitateľom sprístupnil aj diela maďarských prozaikov žijúcich na Slovensku (L. Dobos, G. Duba a i.), z ktorých v slov. literárnom kontexte udomácnil L. Grendela (preložil viac ako 11 jeho diel).

Z klasikov osobitnú pozornosť sústredil na dielo K. Mikszátha, a to na štyri tituly: Tvrdé kotrby, Fešáci, Slovenskí rodáci a legendárny Dáždnik sv. Petra, ilustrované Ferom Liptákom, vyšli pod patronátom vydavateľstva Marenčin PT a účastníci si ich mohli na mieste kúpiť.

Podujatie otvorila organizátorka Dr. Anita Huťková, ktorá predstavila doterajšie pôsobenie a diela nášho vzácneho hosťa. Dr. Wlachovský pútavým spôsobom porozprával o svojej prekladateľskej práci a odpovedal na zvedavé otázky svojich početných poslucháčov.