Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

My deti zo stanice ZOO (2015)

V utorok 24. novembra 2015 sa na pôde Literárneho a hudobného múzea v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici za podpory Goetheho inštitútu v Bratislave uskutočnila séria besied s Paulínou Šedíkovou Čuhovou o knihe My deti zo stanice ZOO. Moderátorkami stretnutí boli Zuzana Bariaková a Martina Kubealaková z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB v Banskej Bystrici a zúčastnilo sa ich približne 60 žiakov a žiačok Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, Evanjelického gymnázia a Strednej zdravotníckej školy, niekoľko desiatok študentov a študentiek UMB, ako aj širšia verejnosť.
Kniha My deti zo stanice ZOO je pre niektorých kultovou knihou minulých rokov, keď bola čitateľsky dostupná v českom preklade (1987). Napriek tomu, že jej prvé vydanie spadá do roku 1978, slovenská verzia sa na pulty kníhkupectiev dostáva z iniciatívy vydavateľstva Premedia a vďaka prekladu Paulíny Šedíkovej Čuhovej až v roku 2015.
Predmetom rozhovoru bol osud knihy, ako vznikla, s akými peripetiami a prečo bojovala o svoje vydanie v Nemecku, hovorili sme o osude hlavnej hrdinky Christiany F. a mnohých jej podobných, zamysleli sme sa nad sídliskovou politikou, dobovou kultúrou, nefungujúcimi rodinami, pocitom osamotenia a neschopnosti komunikácie. Osobitne sme sa rozprávali o prekladateľskej práci, o špecifikách prekladu z nemeckého jazyka do slovenského, ale aj o redakčných a korektorských prácach. Skúmali sme osud knihy v jeho rôznych adaptáciách, najmä filmovej a divadelnej. Samozrejme, aj sme z knihy čítali.
Okrem významu samotnej knihy, dnes súčasti povinného čítania v Nemecku, sme uvažovali nad výnimočnosťou prekladateľskej práce, potrebe poznania cudzieho, ako aj materinského jazyka. Všetkým na podujatiach zainteresovaným a zúčastneným ďakujeme.

Martina Kubealaková