Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku (Spomienky a literárnovedné reflexie)