Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štúdium

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy v súčinnosti s Katedrou slovenského jazyka a komunikácie FF UMB zabezpečuje tieto akreditované študijné programy:

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

študijný odbor slovenský jazyk a literatúra a študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo – Bc., Mgr.

študijný odbor učiteľstvo akademických predmetov – Bc., Mgr.

neučiteľský študijný odbor slovenský jazyk a literatúra – Mgr.

študijný odbor literárna veda – PhD.

Sprievodca štúdiom, charakteristiky študijných programov a odporúčaný študijný plán

Administrovanie študijných programov katedrovými koordinátormi ECTS:  

Mgr. Anna Gálisová, PhD.

č. dv. K138, klapka 5138

učiteľstvo AP/SJL – Bc., Mgr.

 

Mgr. Eva Pršová, PhD.

č. dv. F329, klapka 7329

slovenský jazyk a literatúra – Bc., Mgr.
literárna veda –
 PhD.

 

Absolventi a absolventky študijných programov v rámci zložky slovenská literatúra a slovenský jazyk sú pripravení kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej, hospodárskej a kultúrnej sfére ako:

Nadobudnuté schopnosti, zručnosti a skúsenosti predurčujú absolventov a absolventky na kompetentné pôsobenie v oblasti: