Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bakalárske štúdium

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7304 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
A ŠTUDIJNÝ ODBOR 7330 PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU, ČASŤ SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Koncepcia študijného programu vychádza z chápania slovenského jazyka a literatúry ako predmetu, ktorý sprostredkúva poznanie ľudstva zamerané na dorozumievací kód národa a prostredníctvom neho zaznamenanú národnú literárnu slovesnosť. Povinné predmety jazykovedného a literárnovedného charakteru korešpondujú s vymedzením jadra poznatkov študijného odboru, poskytujú potrebné teoreticko-metodologické vedomosti aj praktické zručnosti a schopnosti pre absolventa (vie samostatne tvoriť a adekvátne interpretovať texty literárnovedného a jazykovedného charakteru vrátane formulovania a riešenia primerane náročného vedeckého jazykovedného a literárnovedného problému, je kompetentný profesionálne vykonávať aktivity/činnosti, ktoré si vyžadujú výbornú znalosť súčasného spisovného slovenského jazyka). Profiláciu jazykovedným alebo literárnovedným smerom zabezpečujú moduly a povinne voliteľné predmety. Zabezpečenie širších interdisciplinárnych vzťahov a súvislostí medzi slovenským jazykom a literatúrou a ďalšími humanitnými disciplínami realizujú vybrané humanitne profilované moduly a predmety. Zámerom samoprofilácie je dotvorenie vzdelania absolventa tak, aby mu zabezpečil plnohodnotné uplatnenie v praxi.

PROFIL ABSOLVENTA A ABSOLVENTKY

Absolvent disponuje základnými teoretickými poznatkami zo slovenskej jazykovedy a slovenskej literatúry. Ovládajúc metodologické koncepty jazykovedných a literárnovedných škôl dokáže analyticko-synteticky, komparačne a generalizujúco vytvárať originálny vedecký text na základe tvorivej práce s odbornou literatúrou a premyslenej práce s výskumným materiálom, ktorý získa na základe funkčného kombinovania viacerých vedeckovýskumných metód a postupov. Absolvent ŠP sa môže uplatniť ako pracovník v oblasti jazykovej a literárnej komunikácie a translatológie, korektor a apretátor textov, editor, reklamný textár, jazykový redaktor, hovorca, komentátor, pracovník v médiách, sprievodca, prípadne ako špecialista internej komunikácie v rôznych organizáciách a firmách (kultúra, verejná správa, podniková sféra, diplomacia). S osvojenými základmi prekladu, konzekutívneho a čiastočne i simultánneho tlmočenia dokáže pôsobiť v menej exponovaných situáciách interlingválnej komunikácie (sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie menej náročných tlmočníckych služieb).

ŠTUDIJNÝ ODBOR 7656 UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY (V KOMBINÁCII)

Študijný program je súčasťou učiteľského štúdia akademických a umeleckých predmetov, v ktorom sa pripravujú odborne a metodicky kvalifikovaní učitelia slovenského jazyka a literatúry kompetentní vyučovať tento predmet na základných a stredných školách.

PROFIL ABSOLVENTA A ABSOLVENTKY

Absolvent získa systémové poznatky zo zvukovej, lexikálnej, morfologickej a syntaktickej roviny jazykového systému a štylistiky, oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky, ktoré mu umožňujú chápať a využívať jazyk v širšom kultúrnom a spoločenskom kontexte. Získa vedomosti z literárnej teórie, slovenskej literárnej histórie a kritiky v kontexte základných vývinových tendencií svetovej literatúry, dokáže vnímať a rozumieť literatúre ako špecifickému znakovému médiu a jej funkciám v rôznych oblastiach života. Absolvent disponuje zručnosťami analýzy, interpretácie a tvorivého využívania literárne a jazykovedne zameraných textov a funkčným koncipovaním textu na základe adekvátneho výberu a selektovania slohových postupov, útvarov a kompozičných stratégií. Absolvent bakalárskeho štúdia si rozsahom a kvalitou svojich poznatkov a zručností vytvára predpoklady na štúdium 2. stupňa, v ktorom nadobudne plnohodnotnú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni základnej školy a na strednej škole.

Sprievodca štúdiom, charakteristiky študijných programov a odporúčaný študijný plán

 

UČITEĽSTVO AKADEMICKÝCH PREDMETOV
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Bc.)

Charakteristika študijného programu učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov

Absolvent 1. stupňa študijného programu získa systémové poznatky zo zvukovej, morfologickej, lexikálnej a syntaktickej jazykovej roviny. Oboznámi sa so základnými poznatkami diachrónnej lingvistiky, pochopí podstatné fakty, princípy a teórie, ktoré sa vzťahujú na slovenský jazyk a jeho komunikačnú funkciu.
V literárnej zložke absolvent získa vedomosti o vývine národnej literatúry a jej charakteristických prejavoch v jednotlivých obdobiach od stredoveku po prvú polovicu 20. storočia, a to na pozadí základných vývinových tendencií svetovej literatúry.
Rozsah a kvalita poznatkov a zručností absolventa vytvoria predpoklady pre plynulý prechod do 2. stupňa štúdia, v ktorom študent nadobudne plnohodnotnú pedagogickú kvalifikáciu na výučbu slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách.

 Tézy na štátne skúšky
Tézy na štátne skúšky zo spoločného základu

NEUČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Bc.)

Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v študijnom odbore 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent 1. stupňa štúdia odboru sa profiluje ako osobnosť schopná v primeranom rozsahu teoreticky nadobudnúť, tvorivo integrovať a prakticky uplatňovať hlavné poznatky predovšetkým z lingvistických a literárnovedných, dejinných a kultúrno-umeleckých oblastí, a to v symbióze slovenských osobitostí a medzinárodných súvislostí. V jazykovednej zložke odboru absolvent získava základné znalosti o historickom vývine slovenského jazyka, o vzťahu slovenčiny k iným (nielen slovanským) jazykom, o dominujúcich synchrónnych podmienkach fungovania slovenčiny v medziľudskej komunikácii, o osobitostiach ústnych, písomných (tlačených) a multimediálne tvorených a aplikovaných textoch. Je schopný primerane využívať nadobudnutú poznatkovú sústavu v interdisciplinárnych súvislostiach a vo vymedzených komunikačných sférach a situáciách. V literárnovednej zložke získava hlavné odborné poznatky a vedomosti z literárnoteoretických a literárnohistorických oblastí, kulturologických a umenovedných disciplín a zo sféry interpretácie a tvorby textov s estetickým podložím.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru v jazykovednej zložke ovláda základné teoretické stránky slovenčiny s oporou o terminológiu opisnej a explanačnej lingvistiky. Kognitívna dimenzia ukotvená vo vertikálne a horizontálne štruktúrovanom národnom jazyku s vyústením do komunikačného priestoru. Neodmysliteľnou zložkou teoretickej bázy absolventa sú aj hlavné metodologické osobitosti slovenčiny ako jedného z oficiálnych jazykov Európskej únie. V literárnovednej zložke absolvent nadobúda teoreticko-historické a metodologické poznatky z oblasti literárnej vedy, interpretácie umeleckéhotextu, prirodzene, s predpokladom na praktickú aplikáciu v priestore umeleckej literatúry (vlastnej tvorby).

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru, ktorý nadobudne kvalifikáciu so značnou mierou univerzálnosti, okrem osvojenia a zvládnutia spektra disciplín má primerane rozvinuté všeobecné a komunikatívne osobnostné parametre. To znamená, že na zodpovedajúcej úrovni ovláda aspoň 1 svetový a 1 slovanský jazyk, získa základné zručnosti, príp. prehĺbi si poznatky zo sféry tzv. nových technológií, legislatívy a práva.

Uplatnenie absolventa

Interdisciplinárne projektovaný a prakticky koncipovaný bakalársky študijný program oprávňuje absolventa študijného odboru slovenský jazyk a literatúra kvalifikovane pôsobiť v širokej spoločenskej sfére ako jazykovo-komunikačne vybavený, literárnovedne pripravený a esteticky cítiaci verejný pracovník, zamestnanec kultúrnej sféry, pracovník v turizme, prezentovaní a ochrane kultúrnych pamiatok, v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle a pod. Získané schopnosti ho predurčujú na fungovanie v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich efektívne využívanie. Nadobudnuté poznatky, vedomosti a skúsenosti sú základným predpokladom aj na pokračovanie v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (magisterskom štúdiu) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a niektoré príbuzné spoločenskovedne profilované študijné odbory a študijné programy. Absolventi študijného odboru slovenský jazyk a literatúra za hranicami Slovenska - najmä v krajanských enklávach - sa uplatnia predovšetkým ako prekladatelia, komunikační experti a asistenti a kultúrno-osvetoví pracovníci.

 Tézy na štátne skúšky

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM
2.1.27 SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
A 2.1.35 PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO
1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (Bc.)

 Charakteristika študijného programu slovenský jazyk a literatúra v kombinácii študijných odborov 2.1.27. slovenský jazyk a literatúra a 2.1.35 prekladateľstvo a tlmočníctvo
 

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa

Absolvent disponuje základnými teoretickými poznatkami z oblasti jazykovedy, literatúry a kultúry. Cieľavedome a účelne vie koncipovať literárne a jazykovedne orientované texty, adekvátne voliť a selektovať slohové postupy, útvary a kompozičné stratégie, dokáže interpretovať texty a urobiť ich komplexnú analýzu. Absolvent bakalárskeho štúdia ovláda slovenský jazyk na požadovanej úrovni pri sprostredkovaní komunikácie v písomnej i hovorenej forme.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu má:

 Praktické schopnosti a zručnosti

 Absolvent študijného programu slovenský jazyk a literatúra:

Uplatnenie absolventa

Absolventi 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania ovládajú slovenský jazyk a slovenskú literatúru na takej úrovni, že sú schopní bezchybne tvoriť a analyzovať stredne náročné odborné a umelecké texty a vhodne selektovať jazykové prostriedky vzhľadom na konkrétnu funkciu textu. Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych spoločenských sférach - v administratíve, v priemysle, v hospodárstve, v interkultúrnom a diplomatickom styku, a to predovšetkým v oblasti spolupráce SR s krajinami EÚ, a sú spôsobilí vykonávať nasledujúce profesie:

Dopyt zo strany EÚ po lingvisticky vzdelaných odborníkoch sa momentálne prejavuje aj v ponuke pracovných miest euroúradníkov - prekladateľov a tlmočníkov. Rastúci dopyt po kvalifikovaných tlmočníkoch a prekladateľoch je priamoúmerný rastúcemu dopytu po euroúradníkoch zo strany rýchlo sa vyvíjajúcich európskych inštitúcií.

 Tézy na štátne skúšky