Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Charakteristika

ŠTUDIJNÝ PROGRAM
LITERÁRNA VEDA
 3. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (PhD.)

 Charakteristika študijného programu literárna veda v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda

Teoretické vedomosti

Absolventi študijného programu literárna veda:

Praktické schopnosti

Absolventi študijného programu literárna veda majú schopnosti:

Doplňujúce vedomosti a schopnosti

Absolventi študijného programu literárna veda majú predpoklady:

Základnou podmienkou na prijatie v zmysle § 56 ods.3 zákona 131/2002 Z. z je absolvovanie študijného programu 2. stupňa alebo študijného stupňa podľa § 53 ods.3. Ďalšie podmienky sú v zmysle § 57 ods.1 pre jednotlivé študijné programy stanovené takto:

Povinné prílohy k prihláške:

Priebeh prijímacieho pohovoru: