Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rigorózne konanie

Podľa smernice FF UMB č. 3/2014 – vykonávacieho predpisu k rigoróznym skúškam a obhajobám rigoróznych prác sa konajú na Filozofickej fakulte UMB – Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy v súčinnosti s Katedrou slovenského jazyka a literatúry rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v akreditovaných magisterských študijných programoch týchto študijných odborov:

učiteľstvo akademických predmetov – študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry,
slovenský jazyk a literatúra.

Predsedovia komisií pre obhajoby rigoróznych prác a rigorózne skúšky:
doc. PaedDr. Jozef TATÁR, PhD.
 – v študijnom odbore/programe učiteľstvo akademických predmetov – slovenského jazyka a literatúry,
prof. PaedDr. Martin GOLEMA, PhD. – v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra.

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul doktor pedagogiky (PaedDr.) v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry študijného odboru učiteľstvo akademických predmetov alebo titul doktor filozofie (PhDr.) v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra študijného odboru slovenský jazyk a literatúra.

Obsahové zameranie rigoróznych skúšok:

Skúška je zameraná na problematiku viažucu sa v hlavnej línii k téme rigoróznej práce. Súčasti rigoróznej skúšky:

  1. všeobecná didaktika,
  2. didaktika slovenského jazyka/didaktika literatúry (podľa zamerania rigoróznej práce);
  1. slovenský jazyk a teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry (podľa zamerania rigoróznej práce),
  2. teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry a slovenský jazyk (podľa zamerania rigoróznej práce).

 


 Témy rigoróznych prác

 Harmonogram obhajob rigoróznych prác a rigoróznych skúšok


 Prihláška na rigorózne pokračovanie

 Protokol o zadaní témy rigoróznej práce