Karvaš, próza, vývin, tradícia, novátorstvo, tvar

Informácie o projekte

Karvaš, prose, development, tradition, innovation, form

Číslo projektu:VEGA 1/0301/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.
Zahraničný projekt:nie