Literatúra ako literárne konanie a jej konceptualizácia v kľúčových metaforách vzdelávacieho systému

Informácie o projekte

Literature in Literary Actions and its Conceptualising Via Key Metaphors of Various Educational Systems

Vyhlasovateľ:

 

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0590/16
Doba riešenia:2016 - 2018
Vedúci projektu:Jančovič Ivan, doc. PhD.
Spoluriešitelia:Golema Martin, doc. PaedDr. PhD. (Z), Lizoň Martin, Mgr. PhD., Zemaníková Nadežda, PhDr. PhD.

2018: Golema Martin, prof. PaedDr. PhD. (Z), Lizoň Martin, Mgr. PhD., Zemaníková Nadežda, PhDr. PhD.; Feješová-Cepková Zuzana, Mgr. (D)
Zahraničný projekt:nie