Obraz dieťaťa a detstva v textoch slovenskej umeleckej literatúry

Informácie o projekte

The reflection of the child character and of the childhood in texts of the Slovakian artistic literature

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA č. 1/0100/14
Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Bariaková Zuzana, PaedDr., PhD.
Spoluriešitelia:Kubealaková (Z), Krnová, Germušková, Petríková, Janiec-nyitrai Agnieszka, Majerčáková (D), Odokienko Fodorová (D)
Zahraničný projekt:nie