Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta

Informácie o projekte

Image of the World as a Research Domain of the Humanities. Production, Distribution, Reception and Processing of the Images of the World

Cieľom projektu je identifikovať, analyzovať a interpretovať vybrané sociokultúrne konštrukcie (obrazy) sveta (v tomto rámci aj sebaobrazy vedy), ktoré v súčasnosti výrazne ovplyvňujú naše porozumenie svetu. Projekt sa metodologicky odvíja od vedeckého výkladu skutočnosti (sveta) ako sociálnej konštrukcie reality (obrazu); obraz sveta chápeme ako špecifický spôsob organizácie prvkov skutočnosti do vzájomných súvislostí a vzťahov. Sondy do vybraných obrazov sveta riešitelia uskutočnia prostredníctvom metód vypracovaných v rámci literárnej vedy, filozofie a jazykovedy. Následne budú hľadať nadodborový komunikačný rámec umožňujúci rezonanciu medzi vedami navzájom, aj medzi vedami a ich sociálnym okolím. Projekt je príspevkom k revitalizácii humanitných vied ako operatívneho prostriedku na porozumenie kľúčovým procesom prebiehajúcim v súčasnosti.

Vyhlasovateľ:

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0747/18
Doba riešenia:2018 - 2020
Vedúci projektu:Golema Martin, prof. PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:2018: Jančovič Ivan, doc. PhD. (Z); Šuch Juraj, doc. PhDr. PhD.; Urbancová Lujza, Mgr. PhD.; Zemaníková Nadežda, PhDr. PhD.; Dobrík Zdenko, doc. PaedDr. PhD.; D Cepková Feješová Zuzana, Mgr. (D); Dimová Irena, Mgr. (D)

2019: Jančovič Ivan, doc. PhD. (Z); Šuch Juraj, doc. PhDr. PhD.; Urbancová Lujza, Mgr. PhD.; Zemaníková Nadežda, PhDr. PhD.; Dobrík Zdenko, doc. PaedDr. PhD.; D Cepková Feješová Zuzana, Mgr. (D); Dimová Irena, Mgr. (D)

2020: Jančovič (Z), Šuch, Urbancová, Zemaníková, Dobrík, Cepková - Feješová (D), Dimová (D), Szabóová (D)
Zahraničný projekt:nie