Percepcia nemeckej kultúry v slovenskej literatúre

Informácie o projekte

Perception of German culture in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/62679/99
Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.
Zahraničný projekt:nie