Tematizácia samoty vo vybraných textoch slovenskej literatúry

Informácie o projekte

Loneliness in selected writings in Slovak literature

Projekt je analyticko-interpretačnou sondou do rôznych podôb samoty vo vybraných prozaických a básnických textoch slovenskej literatúry v istých vývinových obdobiach.

Číslo projektu:VEGA 1/0440/11
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Henrich Jakubík, PhD.
Spoluriešitelia:PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.
Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
Mgr. Zuzana Ištvánfyová, PhD.
Mgr. Martin Benikovský
Mgr. Tatiana Vinarčíková
Zahraničný projekt:nie

Projekt je analyticko-interpretačnou sondou do rôznych podôb samoty vo vybraných prozaických a básnických textoch slovenskej literatúry v istých vývinových obdobiach. Typologická diferenciácia samoty do troch typov (fyzická, psychická, morálna) ponúka priestor skúmať tento fenomén na kategórii postavy a rozprávača (prozaické texty), resp. v rovine lyrického subjektu a jeho intenzifikácie (básnické texty). Zároveň umožňuje sledovať naqjčastejšie spôsoby jej epického a lyrického zhodnotenia a vedie k ziťovaniu súvzťažností s dobovo obvyklým spôsobom tematickej zameranosti a jej umeleckej prezentácie.