Umelecký profil Štefana Krčméryho

Informácie o projekte

Artistic profile of Štefan Krčméry

Číslo projektu:VEGA 1/0799/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
Spoluriešitelia:Mgr. Peter Filín
Mgr. Jozef Jedinák
Zahraničný projekt:nie