Varianty komiky v slovenskej literatúre

Informácie o projekte

Variations of the comic in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA 1/0505/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Jančovič, PhD.
Spoluriešitelia:doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc.
PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
Mgr. Henrich Jakubík, PhD.
Mgr. Martina Kubealaková
Zahraničný projekt:nie