Pozvánka na konferenciu: Kultúrne dedičstvo a identita

Katedra sociálnych štúdií a etnológie Filozofickej fakulty

Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

a Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV

Vás pozýva

na vedeckú konferenciu

 

Tematické okruhy:

 

 • Etnologický výskum kultúrneho dedičstva v rurálnom a urbánnom prostredí, identita
 • Udržateľné využitie kultúrneho dedičstva a jeho zdrojov, príklady dobrej (zlej) praxe
 • Súčasné sociálne a kultúrne procesy vo vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu a identite
 • Význam kultúrneho dedičstva pre súčasný rozvoj regiónov a ich zamestnanosti a v rozvoji cestovného ruchu
 • Hmotné a nehmotné dedičstvo -  identifikácia, uchovanie, sprostredkovanie
 • Iné

 

Pokyny pre účastníkov :

 • Uzávierka prihlášok spolu s abstraktom je 10. 3. 2016
 • Kontaktná adresa: zdena.kriskova@umb.sk
 • Texty na publikovanie je potrebné zaslať do termínu konania konferencie, najneskôr odovzdať priamo v deň konania konferencie (príspevky zaslané po termíne nebude možné publikovať)
 • Rozsah prednášaného príspevku je 15 – 20 minút (možná prezentácia v power point)
 • Podrobný program bude účastníkom zaslaný pred konaním konferencie.
 • Účastnícky poplatok 20,- eur prosíme uhradiť najneskôr do 30. 3. 2016 na uvedenú adresu:

Názov banky:    Štátna pokladnica

Adresa banky:   Radlinského 32, 810 05  Bratislava 15

IBAN-účet:         SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT-kód:        SPSRSKBA

Variabilný symbol:   103400

V prípade potreby vystavenia faktúry od organizátora konferencie prosíme zaslať žiadosť  na ekonomické oddelenie FF UMB pred uhradením konferenčného poplatku.

Vzor žiadosti uvádzame v prílohe pozvánky.

Prostriedky z vložného budú využité na náklady spojené s organizovaním konferencie.

http://www.hotelnarodnydom.sk/http://www.kuria.sk/ , http://www.villamaura.sk/, http://www.artpension.sk/http://www.icbb.sk

 • Z  konferencie zabezpečí organizátor recenzovaný publikačný výstup

Pokyny pre autorov:

 • Príspevok je nutné odovzdať v elektronickej forme v textovom editore Word
 • Písmo Times New Roman veľkosť 12, nadpis kurzívou hrubo zvýraznené
 • Autorské údaje- meno, tituly, e-mail, názov a adresa inštitúcie - kurzívou
 • Kľúčové slová : 5 – 7 kurzívouv slovenskom aj anglickom jazyku
 • Riadkovanie 1,5  zarovnanie vľavo
 • Fotografická príloha v elektronickej podobe vo formáte JPG (rozlíšenie minimálne 300 dpi)
 • Resumé v rozsahu maximálne 1800 znakov vrátane medzier v anglickom a slovenskom jazyku
 • Rozsah štúdie :  maximálne 15 normostrán
 • Poznámky pod čiarou, abecedný zoznam prameňov, literatúry a elektronických zdrojov na konci príspevku
 • Citačné pravidlá – v súlade s citačnou normou ISO 690.

Podrobné citačné pravidlá s uvedenými príkladmi nájdete napr. aj na https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-socialnych-studii-a-etnologie/casopis-etnologicke-rozpravy/pokyny-pre-autorov/

 

Prihláška na konferenciu

Žiadosť o vystavenie faktúry