Správa z konferencie Kultúrne dedičstvo a identita

"Na KSŠE sa 25. - 26. mája 2016 konala medzinárodná vedecká konferencia Kultúrne dedičstvo a identita, ktorú organizátori realizovali v rámci projektu VEGA  1/0655/15 "Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity". 

Počas dvojdňového rokovania odznelo 25 príspevkov venovaných tejto téme v jej interdisciplinárnych priesečníkoch etnológie a kultúrnej a sociálnej antropológie, muzeológie, archeológie, či pamiatkovej ochrany.

Účastníci venovali pozornosť nehmotným i hmotným prejavom kultúrneho dedičstva, analyzovali možné spôsoby ich uchovania a ochrany aj v súčasných podmienkach vo vzťahu k identite profesijných, etnických, či lokálnych spoločenstiev. 

Rokovania sa zúčastnili vedeckí pracovníci z akademického prostredia i odborníci z prostredia aplikovanej etnológie.

Do konca roka 2016 plánujeme vydať publikačný výstup konferencie"