Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

SCENÁR ŠTÁTNYCH SKÚŠOK - II. TERMÍN

KATEDRA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ A ETNOLÓGIE

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

SCENÁR ŠTÁTNYCH SKÚŠOK - II. TERMÍN

akad. rok 2017/2018

                                                                                                                                 1. stupeň (bakalársky)

ŠP Aplikovaná etnológia

 

DENNÁ FORMA

 

Harmonogram štátnych skúšok:

  9:00 h              - otvorenie, skúšanie

12:00 h              - vyhodnotenie štátnych skúšok

 

V časovom harmonograme nie sú vylúčené zmeny!

 

Dátum:           21. augusta 2018 (utorok)

Miestnosť:     P5 (3. posch., budova bývalej Fakulty financií)

 

Zloženie komisie:

Predsedkyňa: doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc.

Členovia:       Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

                       PhDr. Katarína Koštialová, PhD.

                       Mgr. Zdenka Krišková, PhD.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pokyny pre všetkých zúčastnených študentov na štátnych skúškach:

 

Štátna skúška v dennej forme pozostáva z obhajoby záverečnej práce /ZP/. Obhajoba ZP je  obvykle v slovenskom jazyku (aj v prípade záverečnej práce v cudzom jazyku), no nevylučuje sa v cudzom jazyku. V prípade študentov v nadštandardnej forme štúdia pozostáva štátna skúška v dennej i externej forme okrem obhajoby záverečnej práce aj z kolokviálnej skúšky z troch štátnicových predmetov.

K dispozícii je notebook a dataprojektor. Prípadné ďalšie požiadavky na technické zabezpečenie nahláste na sekretariát katedry v dostatočnom časovom predstihu.

Obhajoba ZP prebieha kolokviálnou formou, a má tieto časti:

a) prezentácia záverečnej práce (názov, plán prezentácie, cieľ, charakterizovanie jednotlivých kapitol práce, metódy, prínos ZP, výskum, výsledky, prípadne využitie v praxi)

b) prečítanie posudkov záverečnej práce (posudok vedúceho ZP a oponenta ZP)

c) zodpovedanie otázok z posudkov,                                               

d) diskusia o téme záverečnej práce

                                                

 

Prajeme Vám príjemný priebeh štátnych skúšok

 a úspešné ukončenie štúdia v ŠP Aplikovaná etnológia

 

V Banskej Bystrici dňa 16.7.2018

 

 

                                                                                    Mgr. Roman Hofreiter, PhD.

                                                                                         vedúci katedry SŠaE FF UMB