Identita socioprofesijných skupín v urbánnom prostredí

Informácie o projekte

Identity of socio-professional groups in an urban environment

Číslo projektu:VEGA č. 1/4546/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:Katarína Koštialová, PhDr. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie