Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity

Informácie o projekte

Cultural heritage as an identity phenomenon

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied

Číslo projektu:VEGA č. 1/0655/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Krišková Zdenka, PhDr., PhD.
Spoluriešitelia:Koštialová Katarína, PhDr. PhD., Darulová Jolana, Doc., PhDr. CSc.
Zahraničný projekt:nie