Občianske aktivity ako determinant udržateľného rozvoja mesta (etnologický pohľad).

Informácie o projekte

Civic activities as a determinant of the sustainable city development (ethnological view)

Občianske aktivity (individuálne alebo skupinové) predstavujú jeden z dôležitých faktorov udržateľného rozvoja mesta. Etnologická analýza aktivít v oblasti ochrany historických hodnôt, presadzovania ekologických konceptov, udržiavania skupinových identít, aktivizácie kultúrneho života v prostredí dynamicky sa rozvíjajúceho mesta, akým je súčasná Bratislava, prinesie nové poznatky o prebiehajúcich spoločenských procesoch a premenách mesta. Cieľom je potvrdiť a rozvinúť existujúce teoretické poznanie urbánnej etnológie/ antropológie a príbuzných vedných disciplín, podľa ktorých spoluúčasť občanov na spravovaní mesta je podmienkou udržateľného rozvoja. Význam takéhoto výskumu zvyšuje fakt, že etnologická analýza občianskych aktivít v slovenských podmienkach dosiaľ neexistuje.

Vyhlasovateľ:

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV

Číslo projektu:VEGA 2/0024/14
Doba riešenia:1. jan. 2014 - 31. dec. 2016
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.
Koordinátor projektu:Luther Daniel CSc., SAV (zodpovedný riešiteľ)
Zahraničný projekt:nie