PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE)

Informácie o projekte

Vyhlasovateľ:

Horizont 2020

Číslo projektu:Horizont-2020-Young Society-693221
Doba riešenia:1. máj. 2016 - 30. apr. 2019
Vedúci projektu:Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc.
Koordinátor projektu:University of Manchester, UK
Spoluriešitelia:Mgr. Roman Hofreiter, PhD.; Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.; Koštialová Katarína, PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:áno

PROMISE: PROMoting youth Involvement and Social Engagement

 

Promoting Youth Involvement and Social Engagement – PROMISE (Podpora angažovanosti a sociálnej zapojenosti mládeže) je výskumný projekt Horizontu 2020, financovaný Európskou komisiou, ktorý trvá od mája 2016 do apríla 2019. Jeho koordinátorom je Manchesterská univerzita (Veľká Británia) a spoluriešiteľskými pracoviskami sú univerzity a výskumné centrá z Estónska, Fínska, Chorvátska, Nemecka, Portugalska, Slovenska, Španielska, Ruska, Talianska a Veľkej Británie.

Cieľom projektu PROMISE je výskum úlohy mladých ľudí pri formovaní spoločnosti v minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Mladí ľudia sú často v popredí sociálnych, kultúrnych a politických zmien, čo je výsledkom ich energie a kreativity, ale tiež ich frustrácie z výziev, ktorým čelia. PROMISE si kladie za cieľ sledovať, ako mladí ľudia reagujú na nové výzvy a aké sú cesty k dosiahnutiu pozitívnej sociálnej zmeny.  Cez pochopenie skúseností, hodnôt a prístupov mladých ľudí z rôznych európskych krajín sa PROMISE pokúsi definovať  bariéry aj príležitosti sociálnej angažovanosti a zapojenosti mladých ľudí.

PROMISE sa sústreďuje predovšetkým na mladých ľudí, ktorí sú v konflikte s autoritami a tým často aj v konflikte so sociálnymi normami. Mládež v konflikte sa zdá byť najproblematickejšia ohľadom pozitívnej sociálnej angažovanosti, často priťahujúc negatívne a trestajúce reakcie zo strany autorít, čo vedie k jej marginalizácii a stigmatizácii. Negatívne vplyvy stigmatizácie a marginalizácie znižujú príležitosti mladých ľudí zapájať sa pozitívne do sociálnych aktivít, čoho výsledkom je, že veľa energie, kreativity a inovatívnych ideí týchto mladých ľudí smeruje iným smerom, ďaleko od pozitívnej sociálnej zmeny. PROMISE verí, že mládež v konflikte predstavuje dôležitý zdroj pre pozitívnu zmenu a mala by byť primárnym cieľom vzdelávateľov i tých, ktorí rozhodujú.

Použijúc rôzne metódy výskumu, riešitelia sa v prvej fáze zamerajú na zber kvantitatívnych dát sledujúcich prístupy, hodnoty a skúsenosti mládeže v rôznych európskych krajinách. V ďalších fázach budú uplatňovať  metódy etnografického zúčastneného výskumu, ktorý umožní hlbší pohľad na zapájanie sa a angažovanosť mladých ľudí. Cieľom projektu PROMISE je vytvoriť priestor pre mladých ľudí na to, aby sami dokumentovali svoju situáciu, artikulovali ich potreby a stanovili si vlastný program.    

Tento projekt je financovaný programom Európskej komisie Hozizont 2020 - Research and Innovation Programme, Grant Agreement no. 693221.