Slovensko - multikultúrne a multietnické kontexty

Informácie o projekte

Slovakia - multicultural and multiethnic contexts

Číslo projektu:KEGA č. 3/5007/07
Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc. (ISKŠ FHV UMB)
Zahraničný projekt:nie