Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka

Informácie o projekte

Socio-cultural capital of successful villages as a source of sustainable development of the Slovak countryside

Projekt je zameraný na výskum, analýzu a interpretáciu socio-kultúrneho kapitálu a potenciálu ôsmich úspešných slovenských obcí, nositeľov titulu Dedina roka, ktoré môžu byť zdrojom inšpirácie pre ďalšie obce pre zlepšenie kvality života vo vidieckom prostredí na Slovensku. Východiskom bude analýza lokálnych aktivít v hospodárskej, enviromentálnej, sociálnej a kultúrnej oblasti (aj z perspektívy kultúrneho dedičstva) a finálnym výstupom komparatívna interpretácia pozitív (a negatív) miestnych ľudských a kultúrnych zdrojov. Vychádzame z predpokladu, že udržateľný vývin regiónu, vrátane lokálnych spoločenstiev, do značnej miery závisí od toho, akým spôsobom dokáže využiť vlastný socio-kultúrny kapitál, resp. jeho cieľavedomé formovanie. Projekt sprístupní dobré a zlé praktiky a poukáže na kvalitatívne rozdiely v súčasnom spôsobe života na slovenskom vidieku. Ambíciou je poukázať na udržateľnosť vidieckeho spôsobu života a na inovatívne formy vidieckeho hospodárenia a socio-kultúrnych aktivít.

Číslo projektu:APVV-16-0115
Doba riešenia:1. júl. 2017 - 30. jún. 2020
Koordinátor projektu:Ústav etnológie SAV, Bratislava
Spoluriešitelia:Katedra sociálnych štúdií a etnológie, FF UMB v Banskej Bystrici a Katedra etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre
za FF UMB: dr. Zdena Krišková, doc. Katarína Koštialová, doc. Alica Darulová
Zahraničný projekt:nie