Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku Štúdie, dokumenty, materiály I. Teoretické východiská k štúdiu diverzity CULTURAL AND SOCIAL DOVERSITY IN SLOVAKIA Studies, Documents, Materials I. Theoretical Perspectives on Diversity Research

Informácie o publikácii