Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu

Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia odboru telesnej výchovy, športu a všeobecnej telesnej výchovy. Katedra realizuje štúdium v rámci študijných odborov Šport, Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a Telesná výchova (bakalárske a magisterské formy). Doktorandský študijný program Vedy o športe. Štúdium študijných odborov prebieha dennej aj externej forme.

 

Absolvent - bakalárskeho štúdia sa uplatní, ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času, v štátnej správe, samospráve a v záujmovej telesnej výchove. Absolvent magisterského štúdia sa navyše uplatní, ako učiteľ na ZŠ, SŠ, VŠ. Absolvent štúdia na KTVŠ po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia v konkrétnom športe sa môže uplatniť aj ako tréner v oblasti športu. Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi, vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni.