Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu

(aktuálna informácia k prihláškam na rok 2021/2022)

-Termín podávania prihlášok : od 1. mája 2021 do 31. mája 2021 

- na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Termín konania prijímacej skúšky: z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie sa talentové skúšky na žiadny študijný program nebudú konať!!! 

 - všetky informácie nájdete:

Uchádzači ponuka štúdia 2021/2022

Prijímacie konanie - dôležité aktuálne informácie

 

Magisterské štúdium

Termín podávania prihlášok na magisterské štúdium: do 30. 4. 2021.

- učiteľstvo TV a trénerstvo

- učiteľstvo TV v kombinácii

učiteľsvo TV

 

Rozširujúce štúdium TV (pre učiteľov z praxe)


 

Katedra telesnej výchovy a športu realizuje štúdium I., II. stupňa v rámci študijných odborov Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy. Doktorandský študijný program III. stupoňa vo Vedách o športe.  V týchto študijných odboroch ponúkame študijné programy učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy (jednopredmetové). Katedra zabezpečuje aj všeobecnú telesnú výchovu pre študentov UMB. Štúdium študijných programov prebieha dennej aj externej forme.

Absolvent - bakalárskeho štúdia sa uplatní, ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času, v štátnej správe, samospráve a v záujmovej telesnej výchove. Absolvent magisterského štúdia sa navyše uplatní, ako učiteľ na ZŠ, SŠ, VŠ. Absolvent štúdia na KTVŠ po úspešnom ukončení predmetov Športová špecializácia sa môže uplatniť aj ako tréner v konkrétnej oblasti športu.

Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi, vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni.