Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu

Katedra telesnej výchovy a športu má akreditované štúdium 1. a 2. stupňa v rámci dvoch študijných odborov: vedy o športe; učiteľstvo a pedagogické vedy. V týchto študijných odboroch ponúkame študijné programy učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy (jednopredmetové), trénerstvo.
V 3. stupni má katedra akreditované štúdium v študijnom odbore vedy o športe doktorandský študijný program vedy o športe.
Štúdium študijných programov prebieha v dennej aj externej forme. 
Katedra realizuje rigorózne konanie (titul PaedDr.) a rozširujúce štúdium.

Konkrétne info o možnostiach a podmienkach prijatia na štúdium v AR 2024/25