Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra telesnej výchovy a športu

PONUKA ŠTÚDIA na rok 2023/24
Katedra telesnej výchovy a športu realizuje štúdium I., II. stupňa v rámci študijných odborov Vedy o športe, Učiteľstvo a pedagogické vedy. Doktorandský študijný program III. stupňa vo Vedách o športe.  V týchto študijných odboroch ponúkame študijné programy učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy (jednopredmetové). Katedra zabezpečuje aj všeobecnú telesnú výchovu pre študentov UMB. Štúdium študijných programov prebieha dennej aj externej forme.

Absolvent - bakalárskeho štúdia sa uplatní, ako cvičiteľ a organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času, v štátnej správe, samospráve a v záujmovej telesnej výchove. Absolvent magisterského štúdia sa navyše uplatní, ako učiteľ na ZŠ, SŠ, VŠ. Absolvent štúdia na KTVŠ po úspešnom ukončení predmetov Športová špecializácia sa môže uplatniť aj ako tréner v konkrétnej oblasti športu.

Vedecký výskum katedry je zameraný predovšetkým na školskú telesnú výchovu a športovú prípravu v úzkej väzbe na tréningový proces najmä v ŠK UMB. Výskumné výsledky katedry sa verifikujú predovšetkým športovými úspechmi, vystúpeniami na odborných seminároch a konferenciách a publikačnými aktivitami na domácej a medzinárodnej úrovni.