Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Celoslovenská ŠVA 2011

Vyhodnotenie celoslovenského kola ŠVA 2011 v Prešove

Dňa 27. 4. 2011 Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove privítala na celoslovenskom kole ŠVA v novo zrekonštruovaných priestoroch rektorátu PU študentov a vysokoškolských pedagógov z: Banskej Bystrice (KTVŠ FF UMB), Nitry (KTVŠ PF UKF), Bratislavy (FTVŠ UK) a Komárna (KTV UJS), slávnostným príhovorom dekana prof. PaedDr. Jánom Jungerom PhD. a prodekanom pre vedu a rozvoj doc. PaedDr. Pavlom Ružbarským, PhD. ŠVA 2011 sa realizovala v teoretických a praktických sekciách vo forme pódiových skladieb športového a tanečného charakteru. Teoretické sekcie boli rozdelené nasledovne: Športová kinantropológia, edukológia, humanistika a sekcia Doktorandov (športová kinantropológia a športová edukológia a humanistika). Niveau ŠVA 2011 bola garantovaná v jednotlivých sekciách profesormi, docentmi i odbornými asistentmi zúčastnených univerzít. Študenti KTVŠ FF UMB zožali úspech v pódiových skladbách v oboch sekciách.

Pódiové skladby
Športová sekcia
2 miesto - názov skladby: Obyčajní ľudia

Tanečná sekcia
3. miesto - názov skladby: Pouličné gangy

Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB Banská Bystrica a doc. PaedDr. M. Nemec, PhD. blahoželá víťazom a ďakuje všetkým zúčastneným študentom a víťazom za príkladnú a vzornú reprezentáciu.

V Banskej Bystrici 28. 4. 2011
PaedDr. E. Bendíková, PhD.
PaedDr. Robert Rozim, PhD.