Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

55. výročie založenia KTVŠ