Medzinárodná konferencia Tréner biatlonu 2012

Na akademickej pôde Fakulty humanitných vied sa pri príležitosti 20. výročia UMB a 55. výročia vzniku Katedry telesnej výchovy a športu v Banskej Bystrici konala 19. 5. 2012 medzinárodná konferencia "TRÉNER BIATLONU 2012" realizovaná pod záštitou rektorky Univerzity Mateja Bela Dr. h. c. Beaty Kosovej, CSc., Katedry telesnej výchovy a športu a prezidentom SZB JUDr. Jánom Hyžom. Medzi zúčastnenými nechýbal ani viceprezident SZB pre štátnu športovú reprezentáciu, predseda TMK SZB PaedDr. Pavel Kobela, PhD.
Členmi čestného predsedníctva boli: Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová a doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD., ktorého zastupovala Mgr. Miroslava Rošková, PhD.

Odbornými garantmi konferencie boli: prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc. z UMB FHV KTVŠ B. Bystrica a prof. Ing. Václav Bunc, CSc. z UK FTVS Praha, ktorí spolu s prednášateľmi vytvorili záruku erudovanosti, čím prispeli k obohateniu poznatkov zúčastnených trénerov detí, mládeže a dospelých športovcov, hostí, ale aj širšej verejnosti.

Cieľom konferencie bolo prispieť a rozšíriť teoretické a praktické poznatky v oblasti zvýšenia efektívnosti a optimalizácie tréningového procesu v biatlone s intenciou na problematiku rozvoja a diagnostiku pohybových schopností v uvedenom športe. Každá z vyžiadaných prednášok predstavila svoje špecifické stratégie, ktoré sa navzájom prelínali a dopĺňali, čím vytvorili hodnotný rámec poznatkov, bez ktorých nie je možné dosiahnuť tie najvyššie méty v živote športovca.

Vyžiadané prednášky:

  1. Diagnostika v športe: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
  2. Diagnostika pohybových schopností v biatlone: PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
  3. Prostriedky rozvoja hlbokého stabilizačného systému: PaedDr. Elena Bendíková, PhD., Mgr. Juraj Kremnický, PhD.
  4. Voskovanie bežeckých lyží: Dušan Otčenáš 

Organizačný výbor pod vedením a v spolupráci s PaedDr. Pavlom Kobelom, PhD., PaedDr. Boženou Paugschovou, PhD. a PaedDr. Elenou Bendíkovou, PhD. zabezpečili plynulý chod celej konferencie v jej prípravných, realizačných a finálnych fázach.

V závere touto cestou srdečne pozdravujeme a prajeme skoré uzdravenie aj Mgr. M. Mojžišovi, ktorý sa nemohol aktívne zúčastniť konferencie a prezentovať svoje doterajšie poznatky z uvedenej oblasti.

Pozitívna odozva zúčastnených na 1. ročníku medzinárodnej konferencie odštartovala plejádu ďalších vedecko - odborných stretnutí, ktoré sa ponesú v duchu založenej tradície.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
PaedDr. Božena Paugschová, PhD.,
PaedDr. Elena Bendíková, PhD.