Medzinárodná konferencia V4 fórum inovatívneho učenia 2012

téma:           PODNIKAVOSŤ AKO KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA PRE ŽIVOT

 V termíne 26.4. – 27.4. 2012 sa v Banskej Bystrici na pôde FF UMB uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom V4 Fórum inovatívneho učenia s podtitulom Podnikavosť ako kľúčová kompetencia pre život. Na druhom ročníku konferencie sa stretlo okolo 60 vzdelávačov, pedagógov, zástupcov neziskového sektora i študentov, aby spoločne diskutovali a prostredníctvom zážitkových aktivít si vyskúšali možnosti na rozvoj a podporu podnikavosti.

Začiatok hlavného programu konferencie patril trom prednášateľom. GYULA GÓDA (Creado Consulting) z Maďarska hovoril o revolučnom prístupe v procese učenia, ktorý má pripraviť študentov na život, sprostredkovať im kompetencie potrebné pre prax. MARTINA BUHLOVÁ predstavila štúdiu spoločnosti T- Systems, ktorá nahliada na špecifiká súčasnej mladej generácie, tzv. generácie "Y", pretože skôr ako chceme mladých ľudí učiť, mali by sme ich poznať. O spájaní vysokých škôl s trhom práce, o uplatniteľnosti absolventov, ako aj o programe Nemaj na saláme porozprávala LUCIA KLEŠTINCOVÁ zo spoločnosti PosAm. Nasledovala aktivita University Challenge, ktorá cez tímové zápolenie netradičným spôsobom zoznámila účastníkov konferencie s prostredím univerzity.

Poobedné praktické workshopy prebiehali paralelne. KATALIN SZŰCS z Maďarska pracuje v organizácii Pressley Ridge s problémovou a znevýhodnenou mládežou a počas workshopu ukázala ako citlivo a efektívne rozvíjať práve túto cieľovú skupinu. Nasledovala komplexná outdoorová prípadová štúdia Energy drive vedená MICHALOM PETROM (Project Outdoor ČR a SK) určená pracovným tímom, ktorá rozvíja prostredníctvom náročného zadania proces plánovania, strategického myslenia, komunikácie a krízový manažment. Zopár kociek lega využila MARIE STRACENSKÁ (Štúdio zážitku) vo svojom workshope ako dôkaz, že zážitkové aktivity majú vysoké rozvojové a tvorivé možnosti aj za použitia minima materiálu. GYULA GÓDA sa sústredil vo svojej aktivite na znovuobnovenie stratenej intimity, pričom u účastníkov pracoval dôsledne aj s pocitom diskomfortu. PETER KALČEVSKÝ z Junior Achievement s pomocou účastníkov prakticky objasnil program Kreatívne podnikanie určený pre stredoškolské triedy.

Druhý deň pokračoval ďalšími praktickými workshopmi. PETER BENKOVIČ (Maxman Consultants) predstavil aktivitu na podporu spoločnej zodpovednosti tímov, vo vzťahu k vlastnému úspechu. Iuventu na konferencii zastúpil DÁVID KRÁLIK, ktorý viedol workshop na rozvoj tvorivosti a účastníkov oboznámil s projektom KOMprax – ten dáva mladým ľuďom okrem iného príležitosť zrealizovať za finančnej podpory vlastné projekty. Osobnostný rozvoj zastrešili hostia zo susedných krajín. SIMON BÁLINT z Maďarska (AHA!Outdoor) účastníkov zoznámil s rozvojovými možnosťami využitia mobilných lanových prekážok a poľský tréner a školiteľ MAREK GUZOWSKI (Grupa Zaradni) uviedol pútavú ukážku tímového koučingu na podporu a udržateľnosť kreativity a entuziazmu v procese riadenia projektu.

Konferenciu uzatvoril Okrúhly stôl. V jeho úvode prezentoval HR manažér Ceragon Networks s.r.o. JAROSLAV GRYGAR úspešnú implementáciu firemných hodnôt a prvkov spoločenskej zodpovednosti do ich spoločnosti. JANA MIHÁLIKOVÁ zo Slovenského inštitútu mládeže IUVENTA v krátkosti predstavila projekty rozvoja mladých a pracovníkov s mládežou, ktoré v súčasnosti táto inštitúcia zastrešuje. Potom už prebiehala aktívna debata za okrúhlym stolom, kde hlavnou témou bolo miesto podnikavosti v procese formálneho i neformálneho učenia. Účastníci súhlasne dospeli sme k záveru, že na školách sa sprostredkováva študentom množstvo učiva, no zabúda sa učiť ich kompetenciám. V súčasnej informačnej spoločnosti by sa tak mala úloha pedagógov posunúť viac do role kouča, ktorý má usmerňovať študenta pri jeho osobnostnom rozvoji, naberaní vedomostí a skúseností do praxe. Ďalšími možnosťami sebarozvoja pre mladých je podporovať ich zapojenie v neformálnom učení vo voľnom čase a rozvoj ich vnútornej motivácie a proaktívneho prístupu.

Možnosti ako uvedené stimulovať je vytvoriť či znásobiť projektové zadania na školách a v mimoškolských aktivitách, ktoré budú kopírovať praktické podmienky, s ktorými sa mládež neskôr stretne v praxi a osvojí si vedomosti a skúsenosti; vzrastie ich trhová gramotnosť. Iná možnosť, ako podnietiť kompetencie potrebné pre prax (cieľavedomosť, vytrvalosť, schopnosť prehrávať a znova bojovať, a pod.) sú športové aktivity vhodné tak pre študentov, ako aj zamestnancov spoločnosti.

Ďalšou príležitosťou na prehĺbenie motivácie a podnikavosti je zapájanie sa do neformálnych projektov a iniciatív na dobrovoľnej báze či stretávanie sa s pozitívnymi a úspešnými ľuďmi s podobným myslením, ktorí sú pre nás motiváciou a spôsobom, ako začať veci meniť k lepšiemu.

Konferencia ponúkla i bohatý sprievodný program voľne dostupný pre účastníkov konferencie i miestnych študentov. V stredu večer prišiel porozprávať svoj zaujímavý príbeh kreatívny (ne)podnikateľ MAREK ADAMOV zo Stanice Žilina-Záriečie. Vo štvrtok si záujemcovia mohli vyskúšať našliapať elektrickú energiu pomocou bicyklov v rámci projektu BIKE LAB (Orbis Institute) a rozsvietiť tak žiarovku či premietnuť krátky film. Svoje podnikateľské skúsenosti nám odovzdali i mladí úspešní páni MICHAL TRUBAN zo spoločnosti Websupport a MICHAL MEŠKO z kníhkupectva Martinus. Hovorili nielen o úspechoch, ale aj o zakopnutiach a dôležitých hodnotách, z ktorých si mladí ľudia mohli odniesť mnoho ponaučenia. Oba večery sa premietal výber najlepších filmov z bratislavského festivalu HORY A MESTO.

Organizátorom konferencie bolo občianske združenie Experiencia, v spolupráci s Fakultou humanitných vied Univerzity Mateja Bela, slovenským inštitútom mládeže – IUVENTA a so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Partnerskými vzdelávacími spoločnosťami z krajín V4 boli Project Outdoor Česká republika, Pressley Ridge z Maďarska a Adventure for

 

Thought z Poľska. Konferenciu finančne podporil Medzinárodný Vyšehradský Fond.

Za KTVŠ FF UMB hlavný organizátor PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.

Organizátori: KTVŠ FF UMB, Experiencia, Outdoor Institute, Iuventa