Odborná prednáška doc. PUPIŠA

Chceli by sme vás pozvať na ODBORNÚ ONLINE PREDNÁŠKU doc. PUPIŠA na tému „S pohybom – bez pohybu, alebo čo priniesol rok s koronou", ktorá sa uskutoční cez MS Teams 25. 3. o 16:30 hod.

Po skončení prednášky bude nasledovať online DISKUSNÉ FÓRUM S VEDENÍM KTVŠ na tému:
„KTVŠ s koronou a bez korony", na ktorom budete môcť svoje názory, návrhy, požiadavky a problémy prezentované v ankete, prediskutovať priamo s vedením KTVŠ. Súčasťou diskusného fóra bude aj vyhlásenie víťaza súťaže o tričko s logom KTVŠ.

Odkaz na prednášku a diskusné fórum:

Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

alebo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQzODBiZmQtN2IwZS00ZTEwLWI4OTEtZTg5YzJlYTc2NTkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d%22%2c%22Oid%22%3a%22b5cde2af-f301-401f-98be-980a8bddbd8f%22%7d

Juraj Kremnický - vedúci KTVŠ