Individuálne štúdium

Informácie k individuálnemu štúdiu z pohľadu športovej činnosti

Individuálne štúdium a jeho podmienky pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v dennej forme na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB upravuje Smernica dekana FF UMB č. 2/2014 (dostupné v prílohe 1)Dodatok č. 1 k smernici dekana FF UMB č. 2/2014 o individuálnom štúdiu (príloha 2).

Študent môže písomne požiadať o individuálnu úpravu účasti na vyučovaní a o individuálny harmonogram plnenia študijných povinností v aktuálnom semestri akademického roka ak je na základe realizovanej športovej činnosti športovým reprezentantom podľa Štatútu reprezentanta UMB v Banskej Bystrici.

Športovým reprezentantom UMB je podľa smernice dekana FF UMB č. 2/2014 študent denného alebo externého štúdia na niektorej z fakúlt UMB, ktorý:

a) je reprezentantom Slovenskej republiky v ľubovoľnom športovom odvetví, pričom nemusí byť členom športových subjektov UMB,

b) je členom a reprezentantom niektorého zo športových subjektov UMB v celoštátnych súťažiach,

c) je nominovaný a reprezentuje UMB na: Svetovej univerziáde, Akademických majstrovstvách sveta, Akademických majstrovstvá Európy,

d) je nominovaný a reprezentuje UMB na: Európskom turnaji univerzít, Univerziáde Slovenskej republiky, Akademických majstrovstvách štátu s medzinárodnou účasťou a Akademických majstrovstvách Slovenskej republiky.

 

PODMIENKY NA POVOLENIE INDIVIDUÁLNEHO ŠTÚDIA (5 bodov):

1. Po zápise do ďalšieho roku štúdia, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom výučbovej časti semestra, musí študent predložiť na sekretariáte KTVŠ kompletne vyplnenú a potvrdenú žiadosť o individuálne štúdium (príloha 3 resp. 4). K žiadosti o individuálne štúdium musí študent priložiť hodnoverné doklady.

Hodnovernými dokladmi sa rozumie: potvrdenie zväzu, resp. nominačný list, že študent je štátnym reprezentantom SR v konkrétnom športe pre aktuálny akademický rok alebo potvrdenie športového klubu, že v aktuálnom akademickom roku je študent jeho registrovaným členom (športovec, tréner, funkcionár, atď. ...).

Ak študent získa štatút reprezentanta UMB v priebehu akademického roka, môže v odôvodnených výnimočných prípadoch požiadať o individuálne štúdium aj po tomto termíne. Žiadosť schvaľuje dekan na základe odporúčania Komisie pre šport pri UMB a príslušných katedier.

 

2. Najskôr po 5 dňoch výučbovej časti semestra si študent vyzdvihne na študijnom oddelení u referentky, ktorá má individuálne štúdium na starosti rozhodnutie o povolení individuálneho štúdia.

 

3. Študent, ktorému bolo povolené individuálne štúdium je na základe interného rozhodnutia Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB povinný vyplniť a trénerovi dať podpísať plán tréningov a sústredení pre daný semester (príloha 5), pričom kópiu tohto plánu zanesie na sekretariát KTVŠ.

 

4. Študent príde s rozhodnutím o povolení individuálneho štúdia a vypísaným plánom tréningov a sústredení za príslušnými vyučujúcimi, prerokuje s nimi svoj individuálny študijný plán – IŠP (príloha 6) a dohodne si formu a termíny plnenia študijných povinností v danom semestri.

Študent s IŠP sa musí aktívne zúčastniť na kontaktnej výučbe príslušného predmetu podľa rozhodnutia o povolení individuálneho štúdia minimálne trikrát (platí pre reprezentanta podľa štatútu reprezentanta UMB body a) a c)) resp. minimálne šesťkrát (platí pre reprezentanta podľa štatútu reprezentanta UMB body b) a d)).

Odpustenú časť kontaktnej výučby si študent doplní formou individuálnych konzultácií s príslušnými vyučujúcimi !!!

 

5. Najneskôr do 4 týždňov od začiatku výučby v danom semestri predloží študent individuálny študijný plán na študijné oddelenie fakulty. V prípade neodôvodneného nesplnenia uvedenej povinnosti sa študentovi individuálne štúdium zruší.

Platnosť schválenej žiadosti je jeden akademický rok, resp. jeden semester, ak si študent žiadosť podá pred začiatkom letného semestra.

 

Všetky potrebné tlačivá sú okrem tejto stránky dostupné aj na stránke študijného oddelenia: https://www.ff.umb.sk/studium/studijne-oddelenie/individualny-studijny-plan-smernica-tlaciva.html