Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Motivačné štipendiá

Pokyny žiadateľom o motivačné štipendium na KTVŠ FF UMB

 Študent – žiadateľ o motivačné štipendium za výnimočný športový výsledok za predchádzajúci akademický rok predkladá návrh garantovi športovej špecializácie na podpis v priloženom tlačive. Študenti športových disciplín, ktoré nemajú na KTVŠ garanta odovzdávajú tlačivo spolu s dokladom o úspešnej reprezentácii p. Dr. Mandzákovej (kanc. č.12) v elektronickej podobe.

Návrhy zasielajte podľa priloženej prílohy kde vkladáte: meno, študijný odbor, rok štúdia, v ktorom daný študent dosiahol daný športový úspech (uvádzajte teda minulý akademický rok!!!),športovú disciplínu, športový výsledok.

 

Zoznam denných študentov, ktorým bolo pridelené motivačné štipendium za športové výsledky budú následne zverejnené na webe https://www.ff.umb.sk/studium/socialne-a-motivacne-stipendia-pozicky/motivacne-stipendia.html

Prílohy ku stránke: