Rozširujúce štúdium

Informácie pre uchádzačov o rozširujúce štúdium TV

Všeobecné informácie

Štúdium realizujeme v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM - „Učiteľstvo telesnej výchovy“

Charakteristika študijného programu

Garant študijného programu: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

 Cieľová skupina:

- učiteľ pre primárne vzdelávanie;

- učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie;

- učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie.

Podmienky prijatia uchádzačov na rozširujúce štúdium:

- spĺňanie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie v základných a stredných školách;

- podanie prihlášky do stanoveného termínu: do 30 júna ....

 Spôsob preukázania príslušnosti k cieľovej skupine:

- predloženie overených dokladov o ukončenom vzdelaní a spôsobilosti študovať telesnú výchovu

 Obsah študijného programu:

- vedomosti z akademického predmetu telesná výchova.

Rozsah študijného programu:

- 4 semestre (2 roky), štúdium prebieha počas víkendov (sobota, nedeľa) cca 5 víkendov za semester.

Požiadavky na ukončenie študijného programu:

- požiadavkami na ukončenie sa rozumie absolvovanie 4-semestrového štúdia, dosiahnutie hlavného cieľa vzdelávacieho programu prostredníctvom splnenia špecifických cieľov vzdelávacieho programu. Naplnenie cieľov sa zrealizuje formou úspešného zvládnutia študijných tém a tematických okruhov učebného plánu a získaním hodnotenia predmetov.

Spôsob ukončovania študijného programu:

- obhajoba písomnej záverečnej práce a štátna skúška.

Prijímanie prihlášok:

- do konca júna ... KTVŠ FF UMB v B. Bystrici

na adresu:

Katedra telesnej výchova a športu, Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Prihláška na rozširujúce štúdium TV

Miesto realizácie študijného programu:

- vyučovanie sa koná:

1. v priestoroch KTVŠ FF UMB v B. Bystrici.

2. IPV, s. r. o., v Žiline.

Poplatok za štúdium: cca 550,- Eur s DPH a platí sa na obdobie jedného semestra, termín úhrady – do začiatku semestra.

- predpokladaný začiatok je september príslušného roku.

Podrobnejšie informácie o obsahu štúdia môžu uchádzači získať u garanta študijného programu.

Kontakt: jiri.michal@umb.sk  mobil: 0905727760

 

Mgr. Juraj Kremnický, PhD. - vedúci KTVŠ