Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Štúdium

Katedra telesnej výchovy a športu má oddelenia odboru športu, telesnej výchovy a všeobecnej telesnej výchovy. Katedra realizuje štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia.

V študijnom odbore Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov:  študijný program Telesnej výchovy; študijný program Telesnej výchovy (v kombinácii) (bakalárska a magisterská forma).

Medziodborové štúdium: študijný odbor učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a študijný odbor šport študijný programu Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (bakalárska a magisterská forma).

Doktorandské študijné programy: Športová edukológia, športová humanistika a športová kinantropológia

Absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatní, ako animátor, cvičiteľ, organizátor telesnej výchovy a športových aktivít v centrách voľného času, v štátnej správe, samospráve a v záujmovej telesnej výchove.

Absolvent magisterského štúdia sa navyše uplatní, ako učiteľ na ZŠ, SŠ, VŠ.

Absolvent štúdia na KTVŠ sa po úspešnom ukončení predmetov Špecializácia môže uplatniť ako tréner v oblasti športu.

KTVŠ UMB realizuje kvalifikačné vzdelávanie pre učiteľov na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova (rozširujúce štúdium).