Postup pri obhajobe bakalárskej práce

Postup pri obhajobách Bc. prác:

 • otvorenie obhajob, predstavenie členov komisie,
 • oboznámenie študentov s postupom pri obhajobe,
 • začatie obhajob jednotlivých prác podľa vopred stanoveného poradia,
 • po ukončení všetkých obhajob spoločné vyhodnotenie

 

Postup pri samotnej obhajobe študenta:

 1. Predseda komisie predstaví študenta ostatným členom komisie.
 2. Študent predstaví svoju prácu (rozsah max. 10 min.)  odporúčanie - hodnotí sa aj prejav preto nečítať, vlastnými slovami zhodnotiť a predstaviť svoju prácu, využiť možnosti prezentácie v power pointe.  
 3. Prečítajú sa posudky vedúceho a oponenta práce.
 4. Študent reaguje na hodnotenie z posudkov a zaujme stanovisko k pripomienkam a hodnoteniu jednotlivých častí posudku.
 5. Prečítajú sa otázky z posudkov
 6. Študent na ne reaguje.
 7. Po ich zodpovedaní sa otvára diskusia.
 8. Ukončenie obhajoby.