Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Postup pri obhajobe bakalárskej práce

Postup pri obhajobách Bc. prác:

 

Postup pri samotnej obhajobe študenta:

  1. Predseda komisie predstaví študenta ostatným členom komisie.
  2. Študent predstaví svoju prácu (rozsah max. 10 min.)  odporúčanie - hodnotí sa aj prejav preto nečítať, vlastnými slovami zhodnotiť a predstaviť svoju prácu, využiť možnosti prezentácie v power pointe.  
  3. Prečítajú sa posudky vedúceho a oponenta práce.
  4. Študent reaguje na hodnotenie z posudkov a zaujme stanovisko k pripomienkam a hodnoteniu jednotlivých častí posudku.
  5. Prečítajú sa otázky z posudkov
  6. Študent na ne reaguje.
  7. Po ich zodpovedaní sa otvára diskusia.
  8. Ukončenie obhajoby.