Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ako to funguje?

Vzdelávací program výučby  trénerských (1.-3. kv. stupeň) a inštruktorských (1.-3. kv. stupeň) je vytvorený v súlade s platnou legislatívou, ktorou je Zákon o športe (Zákon č. 354/2016 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe) a Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe. 


 Systém vzdelávania trénerov a Inštruktorov v športe - ako odborníkov v športe sa člení na:

-všeobecnú časť vzdelávania- zabezpečujú na základe spolupráce špecializované pracoviská akým je aj KTVŠ FF UMB a jej Trénerské vzdelávacie centrum

-špeciálnu časť vzdelávania- zabezpečujú Národné športové zväzy a Národné športové organizácie s ktorými má KTVŠ FF UMB podpísanú zmluvnú spoluprácu

KTVŠ FF UMB zabezpečuje všeobecnú časť a v príprade dohody a požiadavky národnej športovej organizácie alebo zväzu aj špeciálnu časť trénerského a inštruktorského vzdelávania,


 
Ako vnímať trénerskú a inštruktorskú kvalifikáciu?
Trénerskú a inštruktorskú kvalifikáciu získava človek, ktorý disponuje vhodnými odbornými vedomosťami a zručnosťami zo špecializovanej problematiky ktoré sú potrebné pre vykonávanie špecializovaných činností v športe
Základnou legislatívnou podmienkou pre budúceho trénera a inštruktora je:
  • dovŕšený vek 18 rokov,
  • ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
  •  trestnoprávna bezúhonnosť ktorú vyžaduje práca v športe

Systém vzdelávania je od najnižšej kvalifikácie (1. kvalifikačný stupeň) po najvyššiu kvalifikáciu (3. kvalifikačný stupeň).

• výučba 1 kv. stupňa je obyčajne bloková vo víkendových dňoch (1 víkend), v prípade vyšších stupňov (sa do vyučovania zahŕňajú aj ďalšie dni na splnenie potrebného rozsahu vzdelávania)

• súčasťou komplexného výučbového programu (všeobecnej a špeciálnej časti) sú teoretické prednášky, semináre, riadené diskusie, praktické cvičenia, samoštúdium, konzultácie, seminárne a záverečné práce,

• pri stanovení termínov sa vychádza v ústrety uchádzačom (v spolupráci so športovými zväzmi), aby termíny školení minimálne narúšali ich pracovný a tréningový proces.

• frekventanti obdržia po prihlásení na mail študiné materiály v elektronickej podobe (Učebné texty 1 a 2 kvalifikačného stupňa), aby sa mohli na témy pripraviť (oboznámiť) v predstihu. V prípade záujmu je možné si uvedené skritá zakúpiť aj priamo na školení v knižnej podobe,  alebo dopredu objednať poštou. Skriptá sú koncipované tak, aby frekventantom poskytli základný prehľad o prednášanom učive, ako aj poskytli smerovanie k ďalším oblastiam ktoré sa prednášajú na vyšších stupňoch. 


 Obsah všeobecnej časti

Tréner I. kvalifikačného stupňa Vyhláška č. 110/2016 Z. z. MŠVVŠ SR 

a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodínvýučby v týchto okruhoch
1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. psychológia športu
4. základy pedagogiky
5. teória a didaktika športu
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín výučby
c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba pozostávajúca z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci
d) skúška zo všeobecnej časti
e) skúška zo špeciálnej časti

Tréner II. kvalifikačného stupňa
(1) ak nejde o vrcholového športovca alebo bývalého vrcholového športovca,
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodínvýučby v týchto okruhoch
1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. diagnostika trénovanosti
4. psychológia športu
5. pedagogika športu
6. základy etiky športu
7. základy športu a práva
8. teória a didaktika športu
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín výučby
c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky v praxi
d) skúška zo všeobecnej časti
e) skúška zo špeciálnej časti

Inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 20 hodínvýučby v týchto okruhoch
1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. regenerácia
4. psychológia športu
5. základy pedagogiky
6. teória a didaktika športu
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 40 hodín
c) záverečná práca v rozsahu 5 až 10 strán a jej obhajoba, ktorá pozostáva z vedenia časti tréningovej jednotky spracovanej v záverečnej práci
d) skúška zo všeobecnej časti
e) skúška zo špeciálnej časti

Inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 40 hodínvýučby v týchto okruhoch
1. biologicko-lekárske základy v športe
2. biomechanika
3. regenerácia a hygiena
4. psychológia športu
5. pedagogika
6. sociológia športu
7. základy etiky športu
8. teória a didaktika športu
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 60 hodín
c) záverečná práca v rozsahu 10 až 20 strán, ktorá pozostáva z mikrocyklu športového tréningu, a jej obhajoba
d) skúška zo všeobecnej časti
e) skúška zo špeciálnej časti

Inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa
a) všeobecná časť, celkovo najmenej 50 hodín výučby v týchto okruhoch
1. funkčná anatómia
2. biochémia v športe
3. fyziológia telesných cvičení
4. biomechanika
5. diagnostika trénovanosti
6. regenerácia a hygiena
7. dejiny a organizácia športu
8. psychológia športu
9. pedagogika
10. sociológia športu
11. etika športu
12. didaktika športového tréningu
13. šport a právo
14. výživa v športe
15. základy vedeckej práce v športe
b) špeciálna časť, celkovo najmenej 100 hodín výučby
c) záverečná práca v rozsahu 20 až 30 strán, ktorá pozostáva z mezocyklu, aplikácie metodického postupu, hodnotenia zmien výkonnosti a somatických parametrov po aplikácii mezocyklu tréningu, a jej obhajoba
d) skúška zo všeobecnej časti
e) skúška zo špeciálnej časti