Aktuálne školenia

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2020 nasledovné školenia: 


 

I. kvalifikačný stupeň - trénerské a inštruktorské kvalifikácie

- všeobecná časť pre všetky špecializácie: 1 kv. stupeň - 15.-16.5.2021* prihlasovanie a platba 

Školenie bude realizované formou ONLINE cez MS Teams. (V prípade priaznivej pandemickej situácie bude možné absolvovať školenie aj prezenčnou formou). Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 3.3.2021) Termín posledného prihlásenia je stanovený do 3.3.2021. Záverečná skúška prebehne v online prostredí formou testu  v rozmedzí 7 až10 dní od ukončenia školenia. 


II. kvalifikačný stupeň -  trénerské a inštruktorské kvalifikácie

 všeobecná časť pre všetky špecializácie:pre všetky špecializácie: 14.-15.-16.5.2021* prihlasovanie a platba 

Školenie bude realizované formou ONLINE cez MS Teams. (V prípade priaznivej pandemickej situácie bude možné absolvovať školenie aj prezenčnou formou). Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 3.5.2021) Termín posledného prihlásenia je stanovený do 3.5.2021. Záverečná skúška prebehne v online prostredí formou testu  v rozmedzí 7 až 10 dní od ukončenia školenia. 


 

Predpokladaný harmonogram školení všeobecnej časti trénerov a inštruktorov do leta 2021: 

  • 1 kv. stupeň - 13.-14.3.2021
  • 1kv. stupeň - 15.-16.5.2021
  • 2 kv. stupeň - 14.-15.-16.5.2021
  • 1kv. stupeň- 19.-20.6.2021

Prihlasovať sa môžete iba na aktuálny (najbližší) termín školenia. 

 *V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie.


Kontaktná osoba: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. tvc.ktvs@umb.sk   048/446 7530


 

KTVŠ bude aj v akademickom roku 2020/2021 organizovať školenie Inštruktorov zjazdového  lyžovania a snowboardingu I. kvalifikačného stupňa. Viac info tu...

  


V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode v inom termíne


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky