Prihlásenie a financovanie vzdelávania

Je možné týmto spôsobom:

  • formou samoplatcu,
  • úhradu poplatkov príslušným športovým zväzom (cez objednávku od zväzu) Fakturujeme zväzu  a vypísaním  formulára
  • formou grantov,
  • individuálna výška poplatku za poskytované vzdelávanie (školenie) je súčasťou informácie pre uchádzačov,
  • študentom denného štúdia na VŠ telovýchovného zamerania sa poskytuje zľava až po naplnení minimálnej kapacity kurzu.

Certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky


 Postup v prípade samoplatcu je nasledovný pri školení :

registrovať sa prihlasovacím formulárom

uhradiť poplatok vo výške 45 Eur - 1. kvalifikačný stupeň všeobecná časť - prihlasovací formulár

uhradiť poplatok vo výške 80 Eur - 2. kvalifikačný stupeň všeobecná časť - prihlasovací formulár


prihlasovací formulár  -Tréner plávania 1. kvalifikačného stupňa  (všeobecná aj špeciálna časť spolu)


 

Platby uhrádzajte na účet: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769, Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu

Nepoužívajte vklad cez poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 pracovných dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršej úhrady je potrebné doniesť potvrdenie o úhrade.

V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie.

Po jeho vyplnení a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)


 

Uznanie absolvovania školenia na základe predchádzajúceho vzdelania je možné za manipulačný poplatok 15 Eur. 

Miesto konania: v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami. Možnosti ubytovania:

Správa účelových zariadení UMB

Ďalšia možnosť ubytovania. 5 min chôdze školiacich priestorov je ubytovňa Milvar. Odporúčame hotelové ubytovanie. Kontaktné údaje na: www.milvar.sk


 

Absolvent  obdrží po úspešnom absolvovaní potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti v slovenskom jazyku.