Prihlásenie a financovanie vzdelávania

Je možné týmto spôsobom:

  • formou samoplatcu,
  • úhradu poplatkov príslušným športovým zväzom (cez objednávku od príslušného zväzu min. 7 dní pred konaním školenia), Športová organizácia je povinná poskytnúť aj príslušné osobné údaje resp. zabezpečiť prihlásenie osoby vypísaním  formulára na webe TVC
  • formou grantov,- po dohode
  • individuálna výška poplatku za poskytované vzdelávanie (školenie) je súčasťou informácie pre uchádzačov,
  • študentom denného štúdia na VŠ telovýchovného zamerania sa poskytuje zľava až po naplnení minimálnej kapacity kurzu.

Certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky


 Postup v prípade samoplatcu je nasledovný pri školení :

registrovať sa prihlasovacím formulárom

uhradiť poplatok vo výške 50 Eur - 1. kvalifikačný stupeň všeobecná časť - prihlasovací formulár

uhradiť poplatok vo výške 90 Eur - 2. kvalifikačný stupeň všeobecná časť - prihlasovací formulár


 Platba:

Platby uhrádzajte na účet: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769, Štátna pokladnica
Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu

Nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Poplatok je potrebné uhadiť minimálne 7 pracovných dní pred začiatkom školenia. Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dkohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na jaroslav.kompan@umb.sk. Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 

V prípade nízkeho počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie si vyhradzujeme právo zrušiť školenie.

Po jeho vyplnení a zaplatení školiaceho poplatku Vás budeme kontaktovať na mail s podrobnosťami k školeniu (program, miesto realizácie atď.)


 

Uznanie absolvovania školenia na základe predchádzajúceho vzdelania je možné za manipulačný poplatok 15 Eur. 

Miesto konania: v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami. Možnosti ubytovania v rámci dostupnosti:

Správa účelových zariadení UMB

iné ubytovanie v Banskej Bystrici

 


 Absolvent  na vyžiadanie obdrží po úspešnom absolvovaní potvrdenie o absolvovaní všeobecnej časti v slovenskom jazyku. Potvrdenie o úspešnom absolvoaní automaticky posielame na príslušný športový zväz alebo inú organizáciu, ktorá zastrešuje špeciálnu časť vzdelávania v príslušnej špecializácií a má s našou organizáciou podpísanú zmluvu o spolupráci.