Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

KONDIČNÝ TRÉNER 1. kvalifikačného stupňa

 Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa - 3/2023

TVC KTVŠ FF UMB v spolupráci so Slovenskou asociáciou kondičných trénerov organizuje

Akreditované školenie Kondičný tréner 1. kvalifikačného stupňa (viď prílohu na webe)


 Termín školenia: 
  • všeobecná časť 1. kvalifikačného stupňa - 22.- 24.9.2023

Školenie sa bude realizovať dištančnou (online) formou cez MS Teams. Začiatok školenia, skúška pripojenia + úvodné informácie ku školeniu a legislatíva športu budú 22.9.2023 od 17:00-20:00 hod. Orientačný rozsah školenia 23.- 24.9.2023 od 8:00 - 16:00 hod. Test sa realizuje online do 10 dní po realizácii školenia Termín posledného prihlásenia a úhrady je stanovený do 18.9.2023 (Prihlásení budú informovaní mailom o ďalších náležitostiach najneskôr 18.9.2023)

Po skončení všeobecnej časti bude nasledovať úvodný cca 3 hodinový blok prednášok ktorý je už súčasťou špeciálnej časti

  • špeciálna časť 1.kvalifikačného stupňa - 29.9.-1.10.2023  prezenčne (3 dni- piatok, sobota, nedeľa) 

Táto časť školenia sa bude realizovať prezenčnou formou na KTVŠ FF UMB. Predpokladaný začiatok školenia je .29.9.2023 o 8,30 hod.

 Prihlasujete sa prihlasovacím formulárom     prihlasovanie je záväzné a po prihlásení realizujte platbu! 

Školenie je kapacitne obmedzené. 


 Cena kurzu je 320Eur (cena spolu za všeobecnú a špeciálnu časť)
V prípade, že máte  už absolvovanú všeobecnú časť na akreditovanom pracovisku (FTVŠ UK Bratislava, FS PU v Prešove alebo u nás), či máte ukončené min Bc. vzdelanie v telovýchovnom študijnom odbore sa Vám zníži poplatok o 70 Eur. Uvedené doklady si od Vás vyžiadame. Uvedenú skutočnosť uveďte v prihlasovacom formulári. Zároveň sken potrebných dokladov pošlite na mail: tvc.ktvs@umb.sk

prihlasovanie je záväzné a na realizáciu platby budete vyzvaný v septembri !!! 
 
Platby uhrádzajte na účet: IBAN: SK92 8180 0000 0070 0009 5769, Štátna pokladnica účet je vedený v rámci TVC KTVŠ FF UMB 
Variabilný symbol: 4017  ako špecifický symbol zadajte dátum narodenia v tvare rok, mesiac, deň (príklad.:19760512) a do poznámky svoje meno. prípadne firmu
 
Nepoužívajte vklad cez poštovú poukážku (Slovenská pošta) pretože sa mení var. symbol a je problém s identifikáciou platby. Termín uzavretia prihlasovania a úhrad je uvedený pri termínoch školení.  Až po jeho uhradení je prihláška akceptovaná. V prípade neskoršieho PRIHLÁSENIA (len po dohode) a ÚHRADY -  je potrebné POSLAŤ potvrdenie o úhrade na tvc.ktvs@umb.sk  Až potom Vám budú poslané podklady ku školeniu. 
 V prípade, že účasť na školení nedokončíte platba Vám nebude vrátená. 


KONTAKT: V prípade že napriek uvedeným informáciám máte otázky môžete nás kontaktovať 
 


Systém, rozsah a štruktúra vzdelávania Kondičný tréner 1. kv. stupňa.  Opis špecialiálnej časti nájdete v prílohe na tejto stránke.

V prípade záujmu o štúdium na KTVŠ FF UMB v Bc. TvTre - špecializácia Kondičný tréner uchádzač k prihláške priloží prehlásenie, že sa zúčastní uvedeného kurzu. Po jeho úspešnom absolvovaní mu bude vystavené potvrdenie k prihláške a po úspešnej maturite bude vystavené aj osvedčenie KT 1 kv. stupňa. 

 
Absolvent akreditovaného vzdelávania  obdrží po úspešnom absolvovaní osvedčenie v slovenskom jazyku (na požiadanie aj v anglickom jazyku). Osvedčenia vydáva KTVŠ FF UMB Banská Bystrica v zmysle platnej legislatívy. Absolvent po úspešnom ukončení má možnosť stať sa členom SAKTu na príslušné obdobie kalendárneho roku. Na základe členstva vieme vykonať potom zápis do Informačného systému športu. 
 

 Informácie o školení:
 
Akreditované školenie kondičných trénerov 1. kvalifikačného stupňa má rozsah min. 60 hodín (2 víkendy). Každý z blokov (všeobecný aj špeciálny) je ukončený skúškou. Obsah všeobecnej časti je na základe požiadaviek akreditácie zameraný na poznatky z anatómie, fyziológie, biomechaniky, psychológie atď. (K tejto časti školenia dostanú frekventanti  skriptá v elektronickej podobe + prezentácie). Po absolvovaní všeobecnej časti sa píše test.
Obsah školenia špeciálnej časti je zameraný na rozvoj pohybových schopností (sila, rýchlosť, vytrvalosť, koordinácia), kde by si mal absolvent osvojiť základné teoretické poznatky o tvorbe tréningových programov, ako i o samotnej realizácií jednotlivých cvičení. Na základe toho by mal byť schopný pracovať ako kondičný tréner pri vrcholových športovcoch, ako i vo fitnescentrách. (K tejto časti školenia dostanú naši frekventanti  prezentácie v elektronickej podobe + prezentácie) 
 
Po úspešnom ukončení školenia získava absolvent medzinárodne uznávaný certifikát v slovenskom a anglickom jazyku, na základe čoho sa uplatnili naši absolventi ako tréneri pri hokejovej, či futbalovej reprezentácii, rovnako úspešne sa presadili ako kondiční tréneri aj v KHL, futbalovej, hokejovej, basketbalovej, volejbalovej lige, ale aj v zahraničí (Veľká Británia, USA, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Kazachstan, Austrália, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Česká republika, Čína, Malajzia, Kanada, Francúzsko, Maďarsko, Španielsko, Írsko, Holandsko atď.).

Miesto konania školenia je  v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu, Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Ubytovanie si uchádzači školenia riešia sami na vlastné náklady. Ak chcete ubytovanie na internáte (hosťovské izby) môžete si ich rezervovať na Tajovského 40 Banská Bystrica, hneď vedľa školiacich priestorov.

Kontakt na vedúcu študentského domova 1,3:  048/4467619


Orientačný harmonogram školení v roku 2023:

1/2023- všeobecná časť 1.kv. stupeň: 10.-12.2.2023 špeciálna KT 1. kv. stupeň: 17.-19.2.2023

2/2023 -všeobecná časť 1.kv. stupeň: 12.-14.5.2023 špeciálna KT 1. kv. stupeň: 19.-21.5.2023

3/2023 -všeobecná časť 1.kv. stupeň: 22.-24.9.2023 špeciálna KT 1. kv. stupeň: 29.9.-1.10.2023

 


Akreditované školenie kondičných trénerov 2. kvalifikačného stupňa - 

všeobecná časť 2. kv. stupeň: 15.-18.6.2023  špeciálna .......................

 

Prílohy ku stránke: