doc. PaedDr. Jiří MICHAL, PhD.

Katedra telesnej výchov a športu

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Tajovského ulica 40

974 01 Banská Bystrica

Slovensko

jiri.michal@umb.sk