Projekty a granty

Tvorba edukačných modelov záujmovo-rekreačnej telesnej výchovy a zdravého životného štýlu na základnej škole

Designing education models for out-of-school and recreational physical education and healthy lifestyle at primary schools

Číslo projektu:KEGA č. 352-006PU-4/2010Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.Koordinátor projektu:

Úroveň oporno-pohybového systému a funkčného stavu posturálnych a fázických svalov a ich význam u žiakov základných a stredných škôl stredoslovenského regiónu

The level of body posture and function of shortened and weakened muscles and their importance for pupils at basic and high schools in the region of Central Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0218/10Doba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.Koordinátor projektu:

Vplyv intermitentného hypoxického tréningu na organizmus športovca

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Pupiš, PhD.Koordinátor projektu:

Vplyv špecializovaného programu na rozvoj pohybových schopností a úroveň osvojenia gymnastických zručností v etape gymnastickej predprípravy

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Juraj Kremnický, PhD.Koordinátor projektu:

Zefektívnenie výučby volejbalu na II. stupni základných škôl

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2010 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Jaroslav PopelkaKoordinátor projektu:

Inovácia školskej telesnej výchovy cez Školský vzdelávací program na školách

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2012
Vedúci projektu:PaedDr. Elena Bendíková, PhD.Koordinátor projektu:

Efektivita nových prístupov kondičného tréningu v športových hrách

Effectiveness of new approaches in conditioning training in sports games

Číslo projektu:VEGA č. 1/0840/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.Koordinátor projektu:

Miesto turistiky a aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie a ich implementácia do školských a mimoškolských vzdelávacích programov

The position of tourism and outdoor sports activities in young people's way of life and their implementation into school and extra-curricular educational programmes

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.Koordinátor projektu:

Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie vo veku 16 – 18 rokov

The position of tourism and outdoor sports activities in young people's way of life (aged 16 – 18 years)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0808/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Karol Görner, PhD.Koordinátor projektu:

Vplyv biorytmických zmien na vybrané pohybové schopnosti u mladých futbalistov

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Pavol PivovarníčekKoordinátor projektu:

Humanizácia vyučovania športových hier ako prostriedok zefektívnenia edukačného procesu na základných školách

Humanization of teaching sports games as a means of improving education process in primary schools

Číslo projektu:VEGA č. 1/0377/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ladislav Bence, CSc.Koordinátor projektu:

Názory a postoje študentov stredných škôl k pohybovým aktivitám, telesnej výchove a športu

Secondary school students and their attitudes to physical activities, physical education and sports

Číslo projektu:VEGA č. 1/0635/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.Koordinátor projektu:

Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov na základných a stredných školách z úpolových športov

The development of profesional competencies of teachers of martial arts in basic and high schools

Číslo projektu:KEGA č. 3/6017/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.Koordinátor projektu:

Adaptácia na zaťaženie v priebehu ročného tréningového cyklu v atletike a v iných športoch

Adaptation effect of training load during annual training cycle in athletics and other sports

Číslo projektu:VEGA č. 1/4500/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.Koordinátor projektu:

Aplikácia nových trendov v hodnotení zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 10-15 ročných detí v Banskobystrickom a Libereckom regióne

The implementation of new trends in evaluating health oriented physical fitness and motor skill performance in youth aged 10–15 years in the regions of Banská Bystrica and Liberec

Číslo projektu:VEGA č. 1/4475/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.Koordinátor projektu:

Biorytmy ako významný fenomén v športe

Biorhythms as an important phenomenon in sport

Číslo projektu:VEGA č. 1/4496/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková,CSc.Koordinátor projektu:

Postoje žiakov 4. a 9. ročníkov základnej školy v regióne stredného Slovenska k telesnej výchove a úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu

Attitudes of pupils in class 4 and 9 of elementary schools in the region of Central Slovakia to physical and sports education and level of their theoretical knowledge on physical education with a view to education standards

Číslo projektu:VEGA č. 1/4505/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.Koordinátor projektu:

Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku banskobystrického regiónu ako determinant ich zdravia

Programs in movement regime of pupils in the region of Banská Bystrica as a determinant of their health

Číslo projektu:VEGA č. 1/4519/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.Koordinátor projektu: