Biorytmy, významný fenomén životného štýlu populácie

Informácie o projekte

Biorhythms - the important phenomenon in the population´s lifestyle

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR a SAV

Zadanie projektu:

VEGA

Číslo projektu:VEGA č. 1/0795/15
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Jančoková Ľudmila, prof. PaedDr. CSc.
Spoluriešitelia:Bendíková Elena, doc. PaedDr. PhD. (Z), Paugschová Božena, PaedDr. PhD., Pivovarniček Pavol, PaedDr. PhD., Paľov Rastislav, Mgr., Jančok Martin, Mgr., ÚŠZV MO SR Lešť
Zahraničný projekt:nie