Chronobiológia ako potenciál zvýšenia kvality zdravia a životného štýlu populácie

Informácie o projekte

Chronobiology as potentiality of improvement of population quality of life and lifestyle

Podstatou experimentálneho výskumu bude kvantifikovať a porovnať efekt rannej a večernej pohybovej intervencie na telesné zloženie a funkčný stav vysokoškolských študentiek neutrálneho chronotypu. Súbor 1 budú tvoriť študentky neutrálneho chronotypu cvičiace v ranných hodinách. Súbor 2 budú tvoriť študentky neutrálneho chronotypu cvičiace vo večerných hodinách. Experimentálnym podnetom (činiteľom) bude čas zaradenia intervenčného aerobikového programu, v ranných hodinách a vo večerných hodinách vo frekvencii 3 x do týždňa. Efekt rannej a večernej intervencie bude kvantifikovaná porovnaním rozdielu vstupných a výstupných meraní indikátorov telesného zloženia a funkčných indikátorov pred začiatkom a po skončení intervenčného programu.

Vyhlasovateľ:

 

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Číslo projektu:1/0583/18
Doba riešenia:2018 - 2019
Vedúci projektu:Pivovarniček Pavol, PaedDr. PhD.
Spoluriešitelia:2018: Bendíková Elena, doc. PaedDr. PhD. (Z); Jančoková Ľudmila, prof. PaedDr. CSc.; Kondrátová Dominika, Mgr.; Daubnerová Jana, Mgr.
2019: Bendíková Elena, doc. PaedDr. PhD. (Z); Jančoková Ľudmila, prof. PaedDr. CSc.; Kondrátová Dominika, Mgr., PhD.; Daubnerová Jana, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie