Globálny polohový systém ako inovatívny prvok v pohybových aktivitách žiakov a žiačok základných škôl realizovaných v prírodnom prostredí

Informácie o projekte

Global positioning system as an innovative element in physical activities of primary school pupils and female pupils realized in the natural environment

Vyhlasovateľ:

MŠVVaŠ SR

Zadanie projektu:

KEGA

Číslo projektu:KEGA č. 021UMB-4/2015
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Štefan Adamčák, PhD.
Spoluriešitelia:doc. Miroslav Nemec, PhD. (Z), prof. PaedDr. Karol Görner, PhD., doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD., prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., PaedDr. Boris Beťák, Mgr. Boris Cipov, Mgr. Michaela Vráblová
Zahraničný projekt:nie